• Adiktologické služby na území hlavního města Prahy se zaměřením na substituční léčbu 

   Janyška, Jakub (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 16. 9. 2014
   Diplomová práce je věnována problematice adiktologických služeb se zaměřením na substituční léčbu. Teoretická část je zaměřena na představení substituční léčby, její historii a popis substitučních látek a jejich působení ...
  • Afirmativní přístupy v systému základního školství s důrazem na vzdělávání romských žáků 

   Rampasová, Šárka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 27. 5. 2016
   Diplomová práce se zaměřuje na afirmativní přístupy v systému základního školství s důrazem na vzdělávání romských žáků. Zmiňuje historické souvislosti, které jsou významné pro pochopení této problematiky. Pozornost je ...
  • Analýza koncepce vzdělávání zaměstnanců Vězeňské služby České republiky 

   Paukertová, Jana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2006)
   Date of defense: 13. 10. 2006
   Předložená disertační práce je věnována systému vzdělávání zaměstnanců ve Vězeňské službě České republiky a návrhu nového vzdělávacího programu Penitenciámí pedagogika pro speciální pedagogy a vychovatele Vězeňské služby ...
  • Analýza metod práce u internátní formy preventivně výchovné péče 

   Firbachová, Věra (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 12. 9. 2017
   Diplomová práce pojednává o významu preventivně výchovných zařízení, kterými jsou střediska výchovné péče. Konkrétně se práce zaměřuje na Středisko výchovné péče v Domažlicích. Teoretická část charakterizuje filozofii ...
  • Aspirace a preference jedinců ze sociálně vyloučených lokalit v úloze aspektů výchovy a vzdělávání 

   Kudry, Jan (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 17. 4. 2015
   Disertační práce se zabývá tématem aspirací a školních předmětových preferencí žáků ze sociálně vyloučených lokalit. Zvláštnosti tohoto prostředí jsou využity ve vymezení pojmového aparátu, v deskripci specifik vzdělávání ...
  • Bezdomovci a možnost pomoci 

   Tulachová, Blanka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 11. 6. 2010
   Cílem bakalářské práce je na základě odborných poznatků, zkušeností z praxe a kazuistik seznámení s problematikou bezdomovectví, definice pojmu, podchycení příčin a prevence tohoto sociálně patologického jevu, poukázání ...
  • Bezdomovectví a prevence bezdomovectví u dětí s nařízenou ústavní výchovou 

   Hrubý, Karel (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 9. 9. 2014
   Diplomová práce se zabývá vznikem, příčinami a problémy lidí, kteří žijí na ulici, či lidmi, kteří jsou přímo vystaveni riziku života bez domova. Práce má dvě části a to teoretickou část a praktickou část. První část této ...
  • Bio-psycho-sociálně-spirituální model v substituční léčbě buprenorfinem 

   Hanus, Richard (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 4. 6. 2012
   Tématem bakalářské práce je aplikace celostního, bio-psycho-sociálně-spirituálního modelu závislosti do konkrétní léčebné metody, a to substituční (nahrazovací) léčby osob závislých na opiátových návykových látkách syntetickým ...
  • Centrum pro rodinu DROP IN, o.p.s. 

   Hošková, Kateřina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009)
   Date of defense: 10. 6. 2009
  • Communi-crate jako soubor komunikačních nástrojů a postupů pro práci s ohroženými dětmi a rodinami ve Velké Británii a v České republice 

   Fořtová, Lenka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 15. 9. 2014
   Tato diplomová práce představuje analýzu a návody k použití zdrojů z Communi- crate, ‚komunikační bedny', která je souborem konkrétních praktických nástrojů pro práci s ohroženými dětmi a rodinami tak, jak se skutečně ...
  • Delikvence dětí a mladistvých se zaměřením na prevenci 

   Sedláková, Jana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 19. 1. 2010
   V této diplomové práci bychom se chtěli zabývat otázkami příčin, které mohou vést k budoucímu delikventnímu jednání, dále se podrobněji zaměřit na legislativní opatření týkající se delikvence, ukázat zvláštnosti a odlišnosti ...
  • Delikvence mladistvých z pohledu Městské policie s důrazem na prevenci. 

   Salzmanová, Dagmar (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 30. 5. 2018
  • Determinanty integrace nezletilých cizinců bez doprovodu v České republice 

   Wienerová, Zuzana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 14. 9. 2012
   Resumé Systém péče o nezletilé bez doprovodu v ČR je v legislativním rámci dobře propracován. Je však důležité, aby i praxe odpovídala znění zákonů a nezletilým bez doprovodu (dále jen NBD) se dostalo takové péče, kterou ...
  • Děti z dětského domova 

   Lošťáková, Kateřina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 31. 5. 2011
   Tato diplomová práce se zabývá problematikou dětí z dětských domovů. Obsah teoretické části práce tvoří legislativní rámec dané problematiky, vysvětlení základních pojmů, popis historického vývoje ústavní výchovy a působnost ...
  • Dětský diagnostický ústav 

   Kašpaříková, Barbora (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 25. 6. 2013
   Tato bakalářská práce se zabývá ústavní a ochrannou výchovou ve školských zařízeních s akcentací dětského diagnostického ústavu. Hlavní tématem jsou legislativní změny, které se týkají těchto zařízení, tj. změny zákona č. ...
  • Dítě s fetálním alkoholovým syndromem v náhradní rodinné péči 

   Jirků, Zuzana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 14. 1. 2013
  • Drogová prevence na druhém stupni základních škol 

   Anlaufová, Bohumila (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 7. 6. 2010
   Bakalářská práce se zabývá drogovou prevencí na druhém stupni základních škol. V teoretické části se věnuje základním informacím týkajícím se drogové závislosti. Dále seznamuje s obecnými metodami, řešeními a způsoby ...
  • Drogová problematika na Kypru 

   Theodosiou, Andreas (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009)
   Date of defense: 2. 6. 2009
   Diplomová práce je zaměřená na seznamování čtenáře se současným stavem drogové problematiky na ostrově Kypr. V teoretické častí nabízí přehledný pohled o tom, jaký je stav a úroveň Národní strategie proti návykovým látkám ...
  • Důsledky legislativních změn pro realizaci pěstounské péče n přechodnou dobu 

   Nedbalová, Amálie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 29. 5. 2018
   Tato práce se zabývá nejnovější formou náhradní rodinné péče (NRP), která je v České republice poskytována - pěstounskou péčí na přechodnou dobu (PPPD). Úvodní kapitoly se zaměřují na celý systém sociálně-právní ochrany ...
  • Efektivita dětských dobrovolných pobytů 

   Tulach, David (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009)
   Date of defense: 19. 5. 2009
   Ústavní péče představuje sekundární úroveň prevence, a tudíž se zpravidla jedná o opožděný zásah do výchovy problémově se vyvíjejících dětí. Děti umisťované na DDP přicházejí častěji se závažnějšími projevy poruch chování, ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV