• Biogeografie a specifita fotobiontů rodu Asterochloris 

   Řídká, Tereza (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 28. 5. 2012
   Tato práce se zabývá diverzitou a biogeografií fotobiontů rodu Asterochloris. Jelikož dosud nebyla publikována žádná studie, která by se biogeografií symbiotických organismů zabývala, je předkládaná práce první, která se ...
  • Biogeografie, diverzita a substrátová specificita aeroterestické zelené řasy rodu Klebsormidium (Streptophyta) 

   Ryšánek, David (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 28. 5. 2012
   Vláknitá aeroterestrická řasa rodu Klebsormidium se nachází v širokém spektru prostředí, tj. od sladkovodního po terestrické. V poslední době používání molekulárních metod u tohoto rodu vedlo k zjištění, že diverzita je ...
  • Diversity and phylogeny of symbiotic partners in zeorin-containing red-fruited Cladonia species. 

   Steinová, Jana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 21. 9. 2018
   Lichens are a classic example of mutualistic symbiotic associations, yet the views on lichen symbiosis have changed considerably during the last fifty years. Nowadays, lichens are generally understood to be microecosystems ...
  • Diverzita a biogeografie protistních organismů 

   Ryšánek, David (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 8. 6. 2010
   Předložená bakalářská práce sestává ze dvou částí. První částí je literární rešerše, druhou částí je pak praktická kapitola, která obsahuje výsledky mého vlastního výzkumu. V první části mé bakalářské práce se věnuji ...
  • Diverzita fotobiontů ve stélkách lišejníku Psora decipiens 

   Jadrná, Iva (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 4. 9. 2017
   Psora decipiens je charakteristickým druhem společenstva terikolních lišejníků Toninio-Psoretum decipientis rostoucím na vápenitých nebo bazických substrátech. Společenstvo sestává v různých modifikacích z lišejníků Placidium ...
  • Diverzita fotobiontů ve stélkách lišejníků rodu Stereocaulon (Lecanoromycetes, Ascomycota) 

   Vančurová, Lucie (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 14. 9. 2012
   Tato práce se zabývá diverzitou fotobiontů lišejníků a jejich vztahem k mykobiontům a podmínkám prostředí. Za cíl si klade zmapovat diverzitu fotobiontů lišejníků rodu Stereocaulon, která byla do této chvíle v porovnání s ...
  • Diverzita symbiotických partnerů u lišejníků čeledi Verrucariaceae 

   Schmidtová, Jana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 5. 9. 2019
   Tato práce shrnuje dosavadní poznatky o fotobiontech lišejníků čeledi Verrucariaceae. Fotobionty zařazuje do systému, uvádí jejich hlavní morfologické znaky, rozšíření a ekologii ve volně žijícím stavu a zaznamenává jejich ...
  • Diverzita zelených řas tvořících lišejníkové symbiotické interakce 

   Vaiglová, Zuzana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 8. 6. 2015
   Tato práce se zabývá zelenými řasami, které jsou v literatuře zmiňovány jako fotobionti lišejníků. Podrobněji se věnuji jednotlivým rodům vývojové větve Chlorophyta ve třídách Ulvophyceae, Trebouxiophyceae a Chlorophyceae. ...
  • Dynamika lišejníkové symbiózy 

   Vaiglová, Zuzana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 4. 9. 2017
   Symbiotické vztahy často nejsou jen neměnným soužitím dvou organismů, ale mohou se postupem času vyvíjet. U lišejníků bylo již publikováno mnoho prací o jejich specificitě, která se pohybuje od vysoce specifických typů, ...
  • Ekofyziologická diferenciace kryptických druhů komplexu Synura petersenii (Synurophyceae) 

   Jelínková, Lucie (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 4. 9. 2014
   Synura petersenii představuje komplex pseudokryptických druhů. Jedná se o planktonní koloniální organismy náležející do taxonu Chrysophyceae. Hojné jsou na jaře a na podzim, kdy v oligo-mezotrofních sladkých vodách vytvářejí ...
  • Fylogenetická struktura společenstev krásivek 

   Bestová, Helena (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 28. 5. 2012
   Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá procesy formujícími rašeliništní společenstva krásivek. K zodpovězení otázky, jakými procesy jsou společenstva utvářena, využívá studia fylogenetické struktury těchto společenstev. ...
  • Genetická variabilita a specifita fotobiontů rodu Cladonia (Ascomycetes) 

   Řídká, Tereza (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2009)
   Date of defense: 29. 5. 2009
  • Kryptická diverzita rozsivek a metody pro její odhalení 

   Vančurová, Lucie (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2009)
   Date of defense: 10. 9. 2009
  • Kryptická diverzita u sladkovodní řasy Synura sphagnicola (Chrysophyceae, Stramenopiles) 

   Slámová, Pavla (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 11. 6. 2014
   Synura sphagnicola se vyskytuje v oligotrofních mírně kyselých sladkých vodách. V rámci tohoto nominálně definovaného druhu nebyla zaznamenána přítomnost kryptické diverzity. Známé sekvence SSU rDNA vykazují jen velmi malé ...
  • Mechanismy šíření protistních organismů 

   Křivská, Lucie (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 12. 9. 2016
   Protistní organismy jsou všudypřítomné, jsou základem potravních řetězců, ovšem způsobují i nemalé ekonomické škody v oblasti zdravotnictví, zemědělství a potravním průmyslu. Jejich rozšíření je dlouhou dobu v debatách ...
  • Molekulární diverzita a druhový koncept aerofytické zelené řasy Trentepohlia (Ulvophyceae, Chlorophyta) 

   Šafránková, Michala (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 9. 6. 2014
   Tato bakalářská práce pojednává o zelených aerofytických řasách rodu Trentepohlia (Ulvophyceae, Chlorophyta). Nejprve se v ní zabývám obecným popisem čeledi Trentepohliaceae a rodu Trentepohlia, zejména morfologií, ...
  • Patterns and processes in desmid communities: Insights from functional and phylogenetic approaches 

   Bestová, Helena (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 10. 6. 2019
   Dlouho se předpokládalo, že společenstva mikroorganismů jsou formována rozdílnými procesy než ta makroorganismální, především díky možnosti neomezeného šíření. Tento pohled se sice začíná měnit, ale k objasnění ekologické ...
  • Rekonstrukce morfologické evoluce a fylogenetických vztahů šupinatých chrysomonád rodu Mallomonas 

   Čertnerová, Dora (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 15. 9. 2015
   Rod Mallomonas (Synurales, Synurophyceae) se vyzna uje obrovskou variabilitou k emi itých šupin, na kterých byl vystav n i druhový koncept tohoto rodu. Cílem této práce bylo objasnit fylogenetické vztahy mezi jednotlivými ...
  • Reprodukční izolace kryptických druhů protist 

   Jelínková, Lucie (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 13. 9. 2011
   Systematická a evoluční biologie se už od počátku své existence snaží definovat druhovou kategorii či taxon. Určité taxony jsou shledávány druhy na základě nejrůznějších kritérii, tedy na základě různých druhových konceptů. ...
  • Revitalizace rašelinišť a návrat jejich biodiverzity na příkladu evropsky významné lokality Babín 

   Bestová, Helena (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 8. 6. 2010
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou revitalizace těžených rašelinišť. Rašeliniště dominovaná mechorostem Sphagnum, se samovolně jen velmi těžko vracejí do původního stavu. V teoretické části své bakalářské práce ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV