Now showing items 1-20 of 35

  • Bergsonova koncepce umění 

   Defence status: DEFENDED
   Chalupa, Marek (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 11. 9. 2012
   - Marek Chalupa: Bergsonova koncepce umění Cílem studie je představit názory Henriho Bergsona na umění. Podle Bergsona je umění schopno "sugerovat" individuální moment "trvání" citů, emocí i "vnějších" věcí. Umělec vnímá ...
  • Diskuze o Bulloughově konceptu psychické distance 

   Defence status: DEFENDED
   Lojdová, Šárka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 29. 6. 2011
   Hlavním tématem bakalářské práce Diskuze o Bulloughově konceptu psychické distance je nastínit diskuzi, která se rozvinula na základě koncepce psychické distance Edwarda Bullougha a pokusit se prokázat její relevanci pro ...
  • Estetická výchova v pojetí Bohumila Markalouse 

   Defence status: DEFENDED
   Čeledová, Irena (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 4. 2. 2014
   5.2 Resumé v anglickém jazyce Aesthetic Education in the concept of Bohumil Markalous. The object of this thesis is the work of Bohumil Markalous. This author dedicated his lifework to Aesthetic Education. His works on ...
  • Estetické životní stádium v pojetí Sørena Kierkegaarda 

   Defence status: DEFENDED
   Kalusová, Martina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 14. 9. 2016
   Ve své bakalářské práci se budu zabývat Kierkegaardovou estetickou koncepcí. V úvodu představím základní pojmy Kierkegaardovy filosofie a změřím se na jeho pojetí tří životních stádií, kterými jsou stádium estetické, etické ...
  • Estetika Oscara Wilda 

   Defence status: DEFENDED
   Král, Robin (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 29. 6. 2010
   Bakalářská práce Estetika Oscara Wilda zkoumá podobu a vývoj estetických úvah významného anglického literáta, dandyho a myslitele druhé poloviny devatenáctého století. Nejprve popisuje vlivy, které na tyto úvahy měly ...
  • Estetika Virginie Woolfové 

   Defence status: DEFENDED
   Bláhová, Šárka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 10. 2. 2015
   Tato práce se věnuje postihnutí estetických názorů Virginie Woolfové, jež se formovaly na základě dobových estetických teorií. Nejprve je v textu představen významný zlom mezi viktoriánským a nastupujícím modernistickým ...
  • Fenomenologické pojetí architektury Christiana Norberga-Schulze 

   Defence status: DEFENDED
   Horáková, Tereza (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 10. 2. 2015
   Práce si klade za cíl představit teorii norského teoretika architektury Christiana Norberg- Schulze. Sledujeme vývoj jeho myšlení od analytického rozboru k fenomenologicky založeným tezím. Fenomenologií ovlivněná teorie ...
  • Fotografie, text a jejich vztah k realitě v raném myšlení Rolanda Barthese 

   Defence status: DEFENDED
   Hřib, Matěj (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 10. 9. 2019
   This bachelor thesis aims to compare conceptions of photography, text and their relationships to reality in the semiological texts of Roland Barthes from '60s. From his then structuralist position is photography "a message ...
  • Gombrichova teorie recepce zobrazivých uměleckých děl 

   Defence status: DEFENDED
   Fejfarová, Tereza (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 10. 9. 2015
   Cílem této práce je představení názorů E. H. Gombricha na podstatu recepce děl zobrazivých umění. V úvodu práce jsou popsány momenty Gombrichova života, které přispěly k formování jeho názorů na toto téma. Následně se ...
  • Hudba jako vyjádření povahy reality: Schopenhauer, Nietzsche, Bergson 

   Defence status: DEFENDED
   Chalupa, Marek (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 21. 6. 2017
   Diplomová práce zkoumá úlohu hudby coby výrazu určitého hlubinného momentu skutečnosti ve filozofických koncepcích Arthura Schopenhauera, Friedricha Nietzscheho a Henriho Bergsona. První část práce poukazuje na to, že tyto ...
  • Josef Čapek a jeho pojetí umění 

   Defence status: DEFENDED
   Michlová, Hana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 29. 9. 2008
   Analyzovali jsme tvorbu Josefa Čapka a zejména některé z jeho teoretických prací o umění . Viděl i jsme, že v jeho případě jde tvorba - výtvarná i literární - ruku v ruce s jeho teoretickými názory. Záběr Čapkovy činnosti ...
  • Koncepce umění Georgese Bataille 

   Defence status: DEFENDED
   Kaisrová, Martina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 1. 2. 2011
   v češtině Cílem této práce je reflektovat estetické názory Georgese Bataille přítomné v různých textech a načrtnout jeho konzistentní koncepci umění. Skrze fascinaci krutostí a zlem obrací Bataille svou pozornost k hmotě ...
  • Koncepce umění v díle Pieta Mondriana 

   Defence status: DEFENDED
   Fořtová, Tereza (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 20. 6. 2013
   Piet Mondrian, jeden z nejznámějších představitelů moderního abstraktního umění, se vedle umělecké tvorby soustavně věnoval i psaní teoretických textů. Ve svých úvahách se zdaleka nezabýval pouze obhajobou své malby ani ...
  • Kritické reakce na koncepci psychické distance Edwarda Bullougha 

   Defence status: DEFENDED
   Adámková, Veronika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 13. 9. 2012
   V této práci se zabýváme pojmem psychické distance představeným ve studii Edwarda Bullougha ""Psychická distance" jako faktor v umění a estetický princip". Na koncept psychické distance reagovalo průběžně množství autorů, ...
  • Moderní literatura a mýtus v pojetí Jana Patočky 

   Defence status: DEFENDED
   Vydrová, Tereza (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 10. 9. 2019
   The aim of the thesis is to draw attention to the specific position of modern literature in the context of Jan Patočka's thinking on the relation between myth and literature. In this context, we note that Patočka identifies ...
  • Ontologické koncepce obrazu v díle Emmanuela Lévinase a Eugena Finka 

   Defence status: DEFENDED
   Sajvera, David (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 20. 9. 2006
   Tato práce podává interpretaci dvou odlišných pojetí obrazu. Oba autoři byli výrazně ovlivněni fenomenologickou filozofií Edmunda Husserla a ontologií Martina Heideggera. V úvodu podáváme stručné shrnutí hlavních bodů ...
  • Patočkova filozofie literatury 

   Defence status: DEFENDED
   Ficencová, Natálie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 16. 6. 2015
   Práce se zabývá rozborem Patočkova pojetí literatury a spisovatelství. Snaží se vystihnout základní teze nutné pro pochopení Patočkova pojetí literatury. Snaží se postihnout způsob, jakým nám literatura pomáhá odhalit smysl ...
  • Patočkovo pojetí architektury 

   Defence status: DEFENDED
   Šturmankin, Branislav (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 11. 9. 2012
   Předložená práce se věnuje Patočkovu pojetí personálního tělesného prostoru a architektonice tohoto prostoru. Personální tělesný prostor je Patočkovým specifickým výkladem prostorovosti člověka ve světě, což je jedním ze ...
  • Problém architektúry v myslení Jana Patočku 

   Defence status: DEFENDED
   Slančíková, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 12. 2. 2013
   Práca sa zaoberá rozborom Patočkovho náhľadu na umelecké dielo architektonické. Snaží sa tiež postihnúť a vysvetliť základné fenomény, ktoré túto problematiku sprevádzajú. Patočka vníma umelecké dielo ako nástroj vyjavovania ...
  • Prolegomena k problematice osamělosti 

   Defence status: DEFENDED
   Pola, Petr (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 24. 9. 2015
   PETR POLA : PROLEGOMENA K PROBLEMATICE OSAMĚLOSTI Abstrakt dizertační práce Cílem disertační práce nazvané Prolegomena k problematice osamělosti je představit osamělost jako existenciální charakteristiku, prozkoumat cesty ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV