• Aktivity Experimentální univerzity pro prarodiče a vnoučata v kontextu mezigeneračního učení 

   Defence status: DEFENDED
   Uhlíková, Michaela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 8. 9. 2017
   Tato bakalářská práce se zabývá analýzou mezigeneračního programu s "Experimentální univerzita pro prarodiče a vnoučata" kontextu mezigeneračního učení mezigeneračních vztahů. Práce je rozdělena do pěti kapitol. První ...
  • Aktuální podoba realizace Virtuální univerzity třetího věku 

   Defence status: DEFENDED
   Hroudová, Veronika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Date of defense: 14. 6. 2021
   Tématem bakalářské práce je aktuální podoba realizace Virtuální univerzity třetího věku (dále pak VU3V) se zaměřením na podporu, která je poskytovaná zřizovatelům konzultačních středisek ze strany vedení VU3V. Cílem práce ...
  • Analýza lidovýchovné spolkové činnosti v českých zemích v období rakousko-uherské monarchie (1848-1914) 

   Defence status: DEFENDED
   Rotkovská, Johana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 22. 6. 2016
   Diplomová práce je věnována analýze lidovýchovných spolkových aktivit v českých zemích v období rakousko-uherské monarchie (1848-1914). Česká společnost se rozvíjela v rámci mnohonárodnostní habsburské říše, kterou ve druhé ...
  • Analýza lidovýchovných spolkových aktivit v období Československé republiky (1918-1938) 

   Defence status: DEFENDED
   Rotkovská, Johana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 10. 9. 2015
   Bakalářská práce je věnována analýze spolkových lidovýchovných aktivit v období první Československé republiky. Činnost spolků byla reflektována s ohledem na jejich tradici, sahající zpravidla do druhé poloviny 19. století, ...
  • Analýza nabídky kurzů počítačové gramotnosti pro seniory v Praze 

   Defence status: DEFENDED
   Petrová, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 21. 6. 2016
   Diplomová práce se zabývá problematikou počítačové gramotnosti seniorů a nabídky kurzů v této oblasti v Praze. První část práce se věnuje teoreticko-analytickým východiskům, pojmům stáří, stárnutí, věk, senior, gramotnost ...
  • Analýza nabídky vzdělávacích aktivit pro lektory dalšího vzdělávání v návaznosti na Národní soustavu kvalifikací 

   Defence status: DEFENDED
   Krtička, David (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 4. 9. 2018
   The topic of this bachelor thesis is adult educators and educational activities for them. It deals with the current situation in adult education, notes the approach to this issue in strategic documents and national ...
  • Analýza úrovně finanční gramotnosti seniorů v Karlovarském kraji 

   Defence status: DEFENDED
   Šedivá, Kamila (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 12. 9. 2013
   The bachelor thesis is studying the financial literacy and financial education of eldery adults. The thesis is devided into four chapters. In the first chapter we follow up with the elderhood and aging, current demografic ...
  • Analýza vybraných koncepcí systémů kvality dalšího vzdělávání v České republice 

   Defence status: DEFENDED
   Straková, Michaela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 31. 1. 2018
   Diplomová práce se zabývá oblastí kvality dalšího vzdělávání. Detailně se zaměřuje na přístupy k pojmu kvalita dalšího vzdělávání, standardně využívané systémy managementu kvality na mezinárodní úrovni (ISO 9000, EFQM Model ...
  • Časopisy českých osvětových a lidovýchovných institucí v první polovině 20. století 

   Defence status: DEFENDED
   Marks, Pavel (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 16. 2. 2011
   RESUMÉ Tato práce se věnuje časopisům českých osvětových a lidovýchovných institucí v první polovině 20. století. Soustředí se na analýzu jednoho ročníku periodik tří institucí. Konkrétně se jedná o časopis Česká osvěta ...
  • Další vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji - možnosti rozvíjení kompetencí potřebných pro vykonávání povolání pedagog základní školy 

   Defence status: DEFENDED
   Čambulová, Gabriela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 4. 9. 2018
   The aim of this bachelor thesis is to analyze the content focus of elementary schools teacher professional development of in the Moravian-Silesian Region - whether the offer of courses subjectively enabled the primary ...
  • Design vzdělávací aktivity ve firmě 

   Defence status: DEFENDED
   Šumová, Veronika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 8. 9. 2008
   Základní otázka této bakalářské práce zní: "Jaké všechny aspekty by v rámci přípravy vzdělávací aktivity měl vzít školitel na vědomí, aby připravil efektivní kurz?" Za tímto účelem mapuje nejdříve východiska designu ...
  • Důvody seniorů k účasti na zájmovém vzdělávání (Analýza motivace seniorů v rámci městské části Praha 12) 

   Defence status: DEFENDED
   Havlenová, Veronika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 12. 9. 2013
   This bachelor thesis is focused on the elderly education, especially the motivation of older people to participate in educational activities. The paper consists of two parts - theoretical and practical. The theoretical ...
  • E-learning ve vzdělávání dospělých 

   Defence status: DEFENDED
   Šimáčková, Zlata (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 16. 9. 2008
   E-learning ve vzdělávání dospělých je téma, které lze uchopit v několika možných rovinách. Vždy záleží na vymezení samotného pojmu e-learning, který je nejčastěji chápán jako vzdělávání prostřednictvím počítačů a internetu. ...
  • Edukace jako nástroj zvyšování kvality života seniorů 

   Defence status: DEFENDED
   Kortanová, Hana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 16. 6. 2015
   Tato bakalářská práce se zabývá vzděláváním seniorů, zejména pak vlivem edukace na kvalitu jejich života. Práce je rozdělena na dvě části - teoretickou a empirickou. Teoretická část práce shrnuje poznatky tří tematických ...
  • Estetická výchova dospělých (teoretická východiska) 

   Defence status: DEFENDED
   Říha, Petr (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 25. 5. 2009
   Práce se zabývá rozborem teoretických východisek estetické výchovy dospělých, která mohou posloužit jako základ pro návrh konkrétního vzdělávacího programu. Metoda práce spočívá v práci s odbornou literaturou z oblastí ...
  • Firemní dobrovolnictví jako forma naplňování společenské odpovědnosti firem 

   Defence status: DEFENDED
   Nováková, Petra (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 6. 9. 2016
   Tato diplomová práce se zaměřuje na firemní dobrovolnictví jako formu naplňování společenské odpovědnosti firem. Předmětem její první kapitoly je představení konceptu společenské odpovědnosti firem. Druhá kapitola je ...
  • Harmonizace pracovního a osobního života a její vliv na volný čas jedinců 

   Defence status: DEFENDED
   Šantorová, Tereza (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 24. 6. 2014
   Tato diplomová práce se věnuje problematice harmonizace pracovního a osobního života a jejím dopadům na trávení volného času jedinců. V úvodní části je představena problematika work-life balance a její hlavní aspekty. ...
  • Harmonizace pracovního a rodinného života současné ženy 

   Defence status: DEFENDED
   Vojtová, Pavla (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 9. 9. 2009
   Hlavním cílem této práce je informovat čtenáře o možnostech harmonizace pracovního a rodinného života současné ženy. Hned v úvodu bych však chtěla zdůraznit, že ačkoliv se v titulu vyskytuje slovo "žena", ženy nejsou - a ...
  • Harmonizace profesního a rodinného života ženy 

   Defence status: DEFENDED
   Trnková, Dagmar (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 22. 6. 2009
   Tématem této bakalářské práce je problém harmonizace soukromého a pracovního života ženy. Práce popisuje postavení ženy ve společnosti a na českém trhu práce a odkazuje se přitom na související sociologické a statistické ...
  • Historie, přítomnost a perspektivy univerzit třetího věku v České republice 

   Defence status: DEFENDED
   Kuželová, Monika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 23. 6. 2011
   Práce se zaměřuje na vzdělávání seniorů, které je ukotveno do širšího psychosociálního a ekonomického rámce. Práce vymezuje a charakterizuje stárnutí, stáří a seniory. Prezentuje stárnutí populace demografickými daty. ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV