Now showing items 1-20 of 21

  • Ausgewählte Zweifelsfälle der deutschen substantivischen Deklination korpuslinguistisch betrachtet 

   Defence status: DEFENDED
   Volavková, Magdalena (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 19. 6. 2017
   This Bachelor thesis deals with the variation of the competing strong genitive endings -s and -es in contemporary German language. The aim of this thesis is to determine, with the aid of the German reference corpus (DeReKo), ...
  • Austriazismen in einem deutsch-tschechischen Wörterbuch. Verben im Fokus 

   Defence status: DEFENDED
   Mitáčková, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 2. 9. 2019
   Tato bakalářská práce tématizuje rakouskou spisovnou varietu německého jazyka v souladu s pluricentrickou koncepcí. Centrální je vypracování jednotlivých slovníkových statí vybraných onomaziologických a sémaziologických ...
  • Fachwortschatz der Geschichtswissenschaften im Fokus. Lexikographische Erfassung in einem deutsch-tschechischen Fachwörterbuch 

   Defence status: DEFENDED
   Urbanová, Eva (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 7. 9. 2015
   Předložená práce se zaměřuje na terminologii historických věd a její zpracování v odborném německo-českém slovníku. První část rozebírá pojem a typy ekvivalence a pojednává o smyslu encyklopedické části v rámci heslové ...
  • Funktionsverbgefüge und Möglichkeiten ihrer Übersetzung ins Tschechische 

   Defence status: DEFENDED
   Pálková, Ivana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 8. 9. 2014
   Cílem předložené práce je porovnat zpracování funkčních sloves a verbonominálních vazeb ve vybraných gramatikách a jiných zdrojích. Práce se dále zabývá analýzou příkladů použití německých durativních verbonominálních vazeb ...
  • Gebrauch des Indefinitpronomens frau im heutigen Deutsch und seine Erfassung in den einsprachigen und Übersetzungskodizes 

   Defence status: DEFENDED
   Matěna, David (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 4. 9. 2017
   This bachelor thesis is concerned with the use of the German indefinite pronoun frau in contemporary written German language. It is a phenomenon occurring as a substitute for the indeterminate pronoun man used as a general ...
  • Interjektionen in deutsch-tschechischen Wörterbüchern 

   Defence status: DEFENDED
   Felbr, Lukáš (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Date of defense: 6. 9. 2021
   Předkládaná diplomová práce analyzuje dosavadní lexikografické zpracování interjekcí v německo-českých komerčních slovnících, nahlíženo je na ně především z uživatelského hlediska. Cílem této práce je podat přehled o možných ...
  • Komentovaný překlad: Rock-, Pop- und Technomusik und ihre Wirkungen 

   Defence status: DEFENDED
   Němcová, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 5. 9. 2018
   Cílem této práce je vytvořit funkčně ekvivalentní překlad německého textu do českého jazyka a odborně jej okomentovat. Výchozím textem je publikace "Rock-, Pop- und Technomusik und ihre Wirkungen: Eine wissenschaftliche ...
  • Komentovaný překlad: Warum man im Auto nicht Wagner hören sollte: Musik und Gehirn 

   Defence status: DEFENDED
   Tomášková, Gabriela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 19. 6. 2017
   The aim of this bachelor thesis is to offer a functionally equivalent translation of selected chapters of the book Warum man im Auto nicht Wagner hören sollte: Musik und Gehirn, written by Thomas Richter. The thesis is ...
  • Lexikographische Erfassung der Fokuspartikeln in deutsch-tschechischen Wörterbüchern 

   Defence status: DEFENDED
   Felbr, Lukáš (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 17. 6. 2019
   Předkládaná práce představuje výsledky analýzy lexikografického zpracování fokusačních částic (auch, nur, sogar, ...) v německo-českých komerčních slovnících. Cílem této práce je vypracovat přehled o stavu lexikografického ...
  • Lexikographische Erfassung der Musikterminologie - Verben im Fokus 

   Defence status: DEFENDED
   Suchánková, Eva (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 15. 6. 2015
   Cílem této bakalářské práce je zpracování sloves z oblasti odborného hudebního názvosloví podle lexikografického rastru pro německo-český slovník hudební terminologie, který bude k dispozici v podobě online databáze do ...
  • Lexikographische Erfassung der Pronomina 

   Defence status: DEFENDED
   Kroutilová, Kamila (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 2. 9. 2019
   The present thesis is based on lexicographic processing of pronouns for the Large German- Czech Academic Dictionary (VNČAS). Its aim is to identify processing problems in selected dictionaries in the area of pronouns. Based ...
  • Nahe Synonyme korpuslinguistisch betrachtet - Verben im Fokus 

   Defence status: DEFENDED
   Salačová, Helena (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 2. 6. 2014
   Tato bakalářská práce pojednává o blízké synonymii německých sloves, jejichž užití je pro nerodilé mluvčí často velmi problematické. Významy a shodné či rozdílné kontexty synonym (anfangen - beginnen - starten; herstellen ...
  • Temporalsätze mit Konjunktionen bis, bevor, ehe 

   Defence status: DEFENDED
   Kolář, David (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 9. 2. 2015
   Tato bakalářská práce je věnována tématu vedlejší věty časové se spojkami bis, bevor, ehe v německém jazyce. Teoretická část práce se zaměřuje na popis vedlejších vět časových ve vybraných gramatikách. Její úvodní kapitola ...
  • Tschechei und Sprachusus. Diachrone und synchrone Aspekte eines brisanten Toponyms im Fokus 

   Defence status: DEFENDED
   Schuchová, Milena (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 4. 9. 2017
   This thesis deals with toponym of Tschechei, which has not been studied yet in detail. This topic is still relevant since even today the Czech Republic is also called Tschechei by natives and non-natives. In this work, ...
  • Tschechische Sprichwörter und deren deutsche Äquivalente. Eine lexikographische Analyse des SČFI 

   Defence status: DEFENDED
   Kodadová, Ludmila (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2020)
   Date of defense: 7. 9. 2020
   This diploma thesis is focused on the analysis of German language equivalents of Czech proverbs in the dictionary of František Čermák Dictionary of Czech Phraseology and Idiomatics 4 (DCPI 4). The introductory part of the ...
  • (Un)trennbarkeit des Präfixes "durch-" bei ausgewählten deutschen Verben. Eine korpuslinguistische Studie 

   Defence status: DEFENDED
   Klofáč, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 8. 9. 2014
   (česky): Tato bakalářská práce se zabývá fenoménem (ne)odlučitelnosti současné němčiny, obzvláště pak předponami schopnými tvořit oba typy sloves. Práce má dvě části, v první z nich je tento gramatický jev popsán na základě ...
  • Verbale epistemische Parenthesen im Deutschen und Tschechischen 

   Defence status: DEFENDED
   Rybová, Martina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 10. 9. 2018
   The presented diploma thesis deals with the description of verbal epistemic parentheses such as (ich) glaub(e) or (ich) mein(e) in German and myslím in Czech. These types usually do not belong among the means of expressing ...
  • Zur Apposition in der deutschen Gegenwartssprache 

   Defence status: DEFENDED
   Kučerová, Lucie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 10. 9. 2013
   Předkládaná bakalářská práce se zabývá postavením apozice (přístavku) v současné němčině. První část práce se zaměřuje na definici apozice a její znaky v dostupných německých gramatikách a lingvistických studiích, stejně ...
  • Zur deutsch geschriebenen Korrespondenz der tschechoslowakischen Handels- und Gewerbekammern von 1930-1935. Ein Beitrag zur historischen Fachsprachenforschung. 

   Defence status: DEFENDED
   Přibík, Radek (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Date of defense: 6. 9. 2021
   Tato diplomová práce se zabývá lingvistickou analýzou 32 německy psaných dopisů odeslaných v rámci korespondence obchodních a živnostenských komor na území Československé republiky z let 1930-1935. Práce kromě textologické ...
  • Zur lexikographischen Bearbeitung des geschichtswissenschaftlichen Wortschatzes aus der Perspektive Deutsch/Tschechisch 

   Defence status: DEFENDED
   Vavřinková, Pavla (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 2. 9. 2019
   This theses focuses on the terminology of History Science and its lexicographical treatment in a German-Czech dictionary of terms. It starts with a problematics of special languages and terminology, followed by characteristics ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV