Now showing items 1-20 of 41

  • Antrakologický výzkum českých černozemí 

   Defence status: DEFENDED
   Danková, Lenka (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 16. 6. 2010
   Tato práce se zabývá vývojem černozemí v České republice (ve střední Evropě). Snaží se objasnit problém středoevropského bezlesí, roli člověka a požárů při vývoji těchto půd a souvislost mezi zabarvením černozemí a výskytem ...
  • Antrakologie a NMR spektroskopie v paleoekologickém výzkumu černozemí 

   Defence status: DEFENDED
   Danková, Lenka (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 19. 9. 2012
   Tato práce pojednává o černém uhlíku, o jeho charakteristických vlastnostech a jeho výskytu v černozemních půdách. Zejména se ale věnuje metodám, kterými lze přítomnost černého uhlíku v půdách studovat. Výskyt černého ...
  • Bonita půd významných lokalit prehistorického zemědělství v Čechách 

   Defence status: DEFENDED
   Poništiak, Štefan (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 15. 9. 2010
   Predkladaná bakalárska práca sa zaoberá bonitou pôd 80 prehistorických archeologických lokalít. Cieľom práce je na základe vhodných podkladov porovnať bonitu týchto pôd v minulosti a v súčasnosti. Informácie o bonite pôd ...
  • Dálkový průzkum jako indikátor změn struktury půdního pokryvu 

   Defence status: DEFENDED
   Kocum, Jiří (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 14. 6. 2018
   1 Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Katedra fyzické geografie a geoekologie Studijní program: Geografie (Bakalářské studium) Studijní obor: Fyzická geografie a geoinformatika Jiří KOCUM Dálkový průzkum jako ...
  • Digitální mapování koluvizemí 

   Defence status: DEFENDED
   Bek, Stanislav (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2007)
   Date of defense: 25. 9. 2007
  • Dynamika obsahu C v půdách 

   Defence status: DEFENDED
   Bláhová, Štěpánka (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2009)
   Date of defense: 24. 9. 2009
   Climate change is the main topic in the broad scientific community for its natural, social and economical consequences and its impact on human lives. The global carbon cycle is a major component in these problems. High ...
  • Ekodukty Pražského okruhu a jejich pedogeografické apekty 

   Defence status: DEFENDED
   Čánská, Kristýna (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 8. 2. 2016
   Výstavba nových silnic má mnoho negativních důsledků pro životní prostředí, mimojiné také zvyšuje fragmentaci krajiny. Mezi opatření snižující vliv silnic na své okolí patří i výstavba ekoduktů. Je ovšem otázkou, zda jsou ...
  • Ekologické důsledky zástavby půd ovlivněné dálnicí D1 v zázemí Prahy 

   Defence status: DEFENDED
   Polická, Petra (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 15. 9. 2010
   Zástavba půd v zázemí velkých měst v současnosti probíhá v rozsahu, který nemá v minulosti obdoby, a její rychlost neustále narůstá. Rozvolňováním zástavby a nárůstem komerční výstavby podél významných dopravních tahů mizí ...
  • Elementární půdní areál starých milířišť 

   Defence status: DEFENDED
   Macounová, Kristina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 13. 9. 2017
   The topic of this dissertation is the assessment of the black carbon in the soil. The soil samples were collected in the Brdy area. Relics of charcoal kilns from the 17th - 18th centuries occur there in some places. A part ...
  • Faktor erodovatelnosti půd a sezónní variabilita jeho hodnot 

   Defence status: DEFENDED
   Hanulík, Ondřej (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2006)
   Date of defense: 19. 6. 2006
  • Koluvizemě - jejich charakteristika a problematika plošného vymezení ve vybraných oblastech České republiky 

   Defence status: DEFENDED
   Zádorová, Tereza (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 20. 1. 2010
   Colluvial soils, formed in areas of increased accumulation of soil material, represent an important element in landscape and soil mosaic, whose development is still in progress. Their spatial distribution and profile ...
  • Kvalita pôd a degradácia pôd vo vybraných archeologických lokalitách 

   Defence status: DEFENDED
   Poništiak, Štefan (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 30. 5. 2012
   Predkladaná diplomová práca sa zaoberá kvalitou pôd v 30 archeologických lokalitách z obdobia mladšej doby bronzovej až staršej doby železnej (1 250 - 450 pr. Kr.). Cieľom práce je preukázať závislosť podielu pestovaných ...
  • Management půd velkých investičních akcí na příkladu průmyslové zóny Kolín - Ovčáry 

   Defence status: DEFENDED
   Bejblová, Klára (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 20. 9. 2010
   Diplomová práce se věnuje záboru a manipulaci se skrývkou kulturních vrstev půdy. Tato problematika je popsána na modelovém území průmyslové zóny Kolín - Ovčáry. V práci jsou hodnoceny půdní charakteristiky a jejich změny ...
  • Nížinné podzoly v Česku a jejich role v uhlíkové bilanci půd 

   Defence status: DEFENDED
   Freyerová, Kateřina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 27. 5. 2013
   Tato práce se zabývá nížinnými podzoly v Česku, s důrazem na sekvestraci uhlíku v jejich podpovrchových horizontech a jejich rolí v uhlíkové bilanci půd. Pro tyto účely byly v ČR vybrány dvě lokality s arenickými podzoly ...
  • NÍŽINNÉ PODZOLY V ČESKU A JEJICH VÝZNAM PŘI SEKVESTRACI UHLÍKU 

   Defence status: DEFENDED
   Freyerová, Kateřina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 16. 6. 2010
   Nížinný podzol je litogenně podmíněným typem podzolu, pro který je charakteristická především translokace organických látek z povrchu půdy do spodikového Bhs horizontu. Právě při tomto posunu dochází k akumulaci velkého ...
  • Paleopůdy zeměšské sprašové strže 

   Defence status: DEFENDED
   Vejrostová, Lenka (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 16. 6. 2010
   Bakalářská práce se zabývá paleopůdami zeměšské sprašové strže. Je rozdělena do tří větších celků. V první části je řešena problematika paleopedologie, postavení půd v kvartérním klimaticko-sedimentačním cyklu a stručně ...
  • Pedogeneze na mladých vulkanitech Česka 

   Defence status: DEFENDED
   Krejčová, Soňa (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 15. 6. 2011
   Úvodní část práce přináší poměrně podrobnou charakteristiku andosolů. Popisuje jejich klasifikaci, jak podle WRBS (2006), tak podle Morfogenetického klasifikačního systému půd Slovenska (Sobocká et al., 2000). Česká ...
  • Predikce faktoru erodovatelnosti užitím pedometrických metod 

   Defence status: DEFENDED
   Hanulík, Ondřej (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2009)
   Date of defense: 27. 5. 2009
  • Proměny půdního krytu a reliefu v důsledku zvýšené dynamiky erozně akumulačních procesu na vybraných lokalitách. 

   Defence status: DEFENDED
   Votýpka, Jan (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 15. 9. 2015
   Proměny půdního krytu a reliéfu v důsledku zvýšené dynamiky erozně akumulačního procesu na vybraných lokalitách Abstrakt Koluvizemě vznikají akumulací materiálu v důsledku zvýšené intenzity erozní činnosti. Jsou spojeny ...
  • Prostorová variabilita textury půd ve vybraném úseku nivy Lužnice 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořáková, Magdaléna (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 15. 9. 2010
   5 Summary Research part of this dissertation thesis begins with floodplain characteristics and describes concerned area in geographic, geologic, geomorphologic and pedologic connections. A chapter about nature conservation ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV