• Diagnostika komunikace v občanském sdružení 

   Techlová, Pavlína (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2012)
   Date of defense: 13. 9. 2012
   Kvalita komunikace v organizaci se projevuje v úrovni řízení, ovlivňuje vztahy mezi pracovníky a podmiňuje procesy, stejně jako celkové fungování organizace. S opuštěním starého konceptu řízení organizací, v němž komunikace ...
  • Digitální generace. Zapojení informačních a komunikačních technologií do vzdělávacího procesu 

   Vaňurová, Tereza (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2016)
   Date of defense: 7. 6. 2016
   Diplomová práce s názvem "Digitální generace. Zapojení informačních a komunikačních technologií do vzdělávacího procesu" pojednává o roli počítačů v životě adolescentů. Informační a komunikační technologie (ICT) se rozvíjí ...
  • Evaluace dobrovolnického programu "Dobrovolníci v nemocnici" 

   Bílková, Marie (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2011)
   Date of defense: 19. 10. 2011
   1 Abstrakt Oblastí, kde se můžeme setkat s dobrovolníky v České republice je celá řada. Jednou z nich je i zdravotnictví, kde se program Dobrovolníci v nemocnicích rozvíjí již více jak deset let. Od roku 2003 spolupracuje ...
  • Klasické koncepty stratifikace a jejich srovnání se situací v soudobé společnosti. Subjektivní a objektivní pozice ve společenské struktuře 

   Rádl, Michael (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2016)
   Date of defense: 21. 9. 2016
   Tématem práce je současná konceptualizace společenských tříd a problematika stratifikace v České republice v období po roce 1989. V první části vzájemně porovnávám klíčové teze klasických stratifikačních konceptů a jejich ...
  • Konzumní kultura sociálních tříd z hlediska zvyklostí při obstarávání a spotřebě potravin 

   Novotná, Monika (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2012)
   Date of defense: 8. 10. 2012
   Konzumní kultura sociálních tříd z hlediska zvyklostí při obstarávání a spotřebě potravin Monika Novotná Abstrakt Tato práce se zabývá historicko-sociologickým pohledem na problematiku obstarávání a spotřeby potravin v ...
  • Mezigenerační reprodukce životního stylu 

   Bendová, Tereza (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2015)
   Date of defense: 15. 6. 2015
   Tato práce sleduje diferenciaci v životním stylu se zaměřením na mezigenerační reprodukci při jeho utváření. Působení tohoto procesu zkoumá v kontextu sociální změny, která v naší společnosti proběhla v období mezi 70. a ...
  • Mezigenerační vlivy na utváření čtenářství v mezinárodním srovnání 

   Stiborová, Kateřina (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2018)
   Date of defense: 23. 1. 2018
   5 ABSTRACT This diploma thesis deals with the topic of reading. In the process of examining the development of an individual for reading, it is necessary to take into account the effects of primary socialization taking ...
  • Otázka podpory umění: mediální diskurs a veřejné mínění 

   Zahradníčková, Zuzana (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2015)
   Date of defense: 24. 9. 2015
   Tato diplomová práce se zabývá otázkou postojů veřejnosti ke státní kulturní politice. Zkoumá proměny mediálního diskursu ohledně státní podpory umění po roce 1989. Analyzovány byly články z Lidových novin a Práva z let ...
  • Otevřenost sociální struktury v sociopreferenčních kontaktech 

   Sněhotová, Kateřina (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2016)
   Date of defense: 21. 9. 2016
   Předmětem práce jsou sociopreferenční kontakty, ve kterých se projevují sociální nerovnosti, a jejich sociálně historický kontext. Cílem práce prokázat proměny homogenity v přátelských vazbách v české společnosti během ...
  • Podpora nelékařských zdravotnických pracovníků na chirurgickém oddělení 

   Šefčíková, Olga (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2013)
   Date of defense: 18. 9. 2013
   1. ABSTRAKT Magisterská práce se zaměřuje na negativní vlivy z pracovního prostředí, které způsobují míru syndromu vyhoření u zdravotních sester v nemocnici Tábor. Teoretická část magisterské práce obsahuje objasnění jevu ...
  • Potenciál knih jako zdroj kognitivního kulturního kapitálu: vliv na dosažené vzdělání a socioekonomický status 

   Gorčíková, Magdaléna (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2011)
   Date of defense: 21. 6. 2011
   Diplomová práce Potenciál knih jako zdroj kulturního kognitivního kapitálu: vliv na dosažené vzdělání a socioekonomický status se zabývá sociokulturním fenoménem čtení, jež jako kognitivní dovednost je těsně spjato se ...
  • Potenciál knih jako zdroj kognitivního kulturního kapitálu: vliv na dosažené vzdělání a socioekonomický status 

   Gorčíková, Magdaléna (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2017)
   Date of defense: 25. 1. 2017
   Diplomová práce Potenciál knih jako zdroj kulturního kognitivního kapitálu: vliv na dosažené vzdělání a socioekonomický status se zabývá sociokulturním fenoménem čtení, jež jako kognitivní dovednost je těsně spjato se ...
  • Prestiž povolání v letech 1995-2013 

   Zemanová, Nina (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2014)
   Date of defense: 24. 9. 2014
   Tato práce "Prestiž povolání v letech 1995-2013" zkoumá proměny v hodnocení povolání během období postsocialistické transformace (90. léta) a v éře rozvoje znalostní ekonomiky (po roce 2000). Analyzuje latentní struktury ...
  • Proces vzniku hodnot: mezigenerační přenos v rodině 

   Srncová, Michaela (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2012)
   Date of defense: 25. 6. 2012
   Diplomová práce Proces vzniku hodnot: Mezigenerační přenos v rodině se zabývá procesem přenosu hodnotových orientací na individuální úrovni. Cílem práce je zjistit, zda a za jakých podmínek dochází k přenosu hodnot mezi ...
  • Proměna životního stylu české mládeže po roce 1989 

   Malá, Michaela (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2017)
   Date of defense: 13. 6. 2017
   In my diploma thesis The transformation of lifestyle of Czech youth over 1989 I focus on the transformations of the Czech youth after 1989 in terms of their lifestyle. The concept of lifestyle that I work with incorporates ...
  • Proměny významu sportu v životě lidí zralého, středního a staršího věku 

   Nechvátalová, Radka (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2013)
   Date of defense: 18. 6. 2013
   Tato práce mapuje na základě teoretických poznatků a empirického šetření proměny sportovních aktivit v rámci volného času na pozadí společenské transformace od poloviny 80. let do současnosti. Pozornost věnuji otázce sportu, ...
  • Sociální kapitál v dospělosti: socializační vlivy rodinného prostředí 

   Böhm, Daniel (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2012)
   Date of defense: 25. 6. 2012
   Diplomová práce Sociální kapitál v dospělosti: socializační vlivy rodinného prostředí se zabývá vztahem mezi prostředím dětství a sociálním kapitálem v dospělosti. V teoretické části je nejprve vymezen vlastní koncept ...
  • Sociální stát a občanská společnost jako mechanismy upevňování sociální soudržnosti 

   Skálová, Barbora (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2006)
   Date of defense: 19. 6. 2006
  • Spolupráce aktérů v oblasti mimoškolního vzdělávání rozvíjející aspirace žáků z lokalit ohrožených sociálním vyloučením 

   Kalný, Bernard (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2012)
   Date of defense: 13. 9. 2012
   Děti vyrůstající v prostředí sociálního vyloučení si osvojují hodnoty a návyky, které jim ztěžují integraci do školního prostředí. Neúspěch těchto dětí ve škole je doprovázený omezenými vzdělanostními a profesními cíli, ...
  • Standard/nadstandard zdravotní péče z pohledu uživatele péče 

   Růžičková, Taťána (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2011)
   Date of defense: 19. 10. 2011
   Tématem práce je stanovení standardu a nadstandardu zdravotní péče z pohledu uživatele péče. Teoretická část se věnuje historii zdravotnictví s důrazem na vznik, vývoj a současnost zdravotnictví ČR a způsob jeho financování. ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: dspace (at) is.cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV