• Diagnostika komunikace v občanském sdružení 

   Defence status: DEFENDED
   Techlová, Pavlína (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2012)
   Date of defense: 13. 9. 2012
   The quality of a communication in every organization is shown in a level of management and influence the relationship among co-workers. All at once has an impact to general organization habit and undermines the processes. ...
  • Digitální generace. Zapojení informačních a komunikačních technologií do vzdělávacího procesu 

   Defence status: DEFENDED
   Vaňurová, Tereza (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2016)
   Date of defense: 7. 6. 2016
   Diplomová práce s názvem "Digitální generace. Zapojení informačních a komunikačních technologií do vzdělávacího procesu" pojednává o roli počítačů v životě adolescentů. Informační a komunikační technologie (ICT) se rozvíjí ...
  • Evaluace dobrovolnického programu "Dobrovolníci v nemocnici" 

   Defence status: DEFENDED
   Bílková, Marie (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2011)
   Date of defense: 19. 10. 2011
   1 Abstrakt Oblastí, kde se můžeme setkat s dobrovolníky v České republice je celá řada. Jednou z nich je i zdravotnictví, kde se program Dobrovolníci v nemocnicích rozvíjí již více jak deset let. Od roku 2003 spolupracuje ...
  • Klasické koncepty stratifikace a jejich srovnání se situací v soudobé společnosti. Subjektivní a objektivní pozice ve společenské struktuře 

   Defence status: DEFENDED
   Rádl, Michael (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2016)
   Date of defense: 21. 9. 2016
   Tématem práce je současná konceptualizace společenských tříd a problematika stratifikace v České republice v období po roce 1989. V první části vzájemně porovnávám klíčové teze klasických stratifikačních konceptů a jejich ...
  • Konzumní kultura sociálních tříd z hlediska zvyklostí při obstarávání a spotřebě potravin 

   Defence status: DEFENDED
   Novotná, Monika (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2012)
   Date of defense: 8. 10. 2012
   Consumer culture of social classes in terms of food purchasing and consumption habits Monika Novotná Abstract This work deals with historical and sociological view on the issue of grocery obtaining and consumption between ...
  • Mezigenerační reprodukce životního stylu 

   Defence status: DEFENDED
   Bendová, Tereza (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2015)
   Date of defense: 15. 6. 2015
   Tato práce sleduje diferenciaci v životním stylu se zaměřením na mezigenerační reprodukci při jeho utváření. Působení tohoto procesu zkoumá v kontextu sociální změny, která v naší společnosti proběhla v období mezi 70. a ...
  • Mezigenerační vlivy na utváření čtenářství v mezinárodním srovnání 

   Defence status: DEFENDED
   Stiborová, Kateřina (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2018)
   Date of defense: 23. 1. 2018
   4 ABSTRAKT Tato diplomová práce se zabývá tématem čtenářství. V rámci zkoumání rozvoje jedince ke čtenářství je nutno brát v úvahu vlivy primární socializace probíhající v prostředí rodiny. Cílem diplomové práce je zjištění, ...
  • Otázka podpory umění: mediální diskurs a veřejné mínění 

   Defence status: DEFENDED
   Zahradníčková, Zuzana (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2015)
   Date of defense: 24. 9. 2015
   Tato diplomová práce se zabývá otázkou postojů veřejnosti ke státní kulturní politice. Zkoumá proměny mediálního diskursu ohledně státní podpory umění po roce 1989. Analyzovány byly články z Lidových novin a Práva z let ...
  • Otevřenost sociální struktury v sociopreferenčních kontaktech 

   Defence status: DEFENDED
   Sněhotová, Kateřina (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2016)
   Date of defense: 21. 9. 2016
   Předmětem práce jsou sociopreferenční kontakty, ve kterých se projevují sociální nerovnosti, a jejich sociálně historický kontext. Cílem práce prokázat proměny homogenity v přátelských vazbách v české společnosti během ...
  • Podpora nelékařských zdravotnických pracovníků na chirurgickém oddělení 

   Defence status: DEFENDED
   Šefčíková, Olga (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2013)
   Date of defense: 18. 9. 2013
   1. ABSTRAKT Magisterská práce se zaměřuje na negativní vlivy z pracovního prostředí, které způsobují míru syndromu vyhoření u zdravotních sester v nemocnici Tábor. Teoretická část magisterské práce obsahuje objasnění jevu ...
  • Potenciál knih jako zdroj kognitivního kulturního kapitálu: vliv na dosažené vzdělání a socioekonomický status 

   Defence status: DEFENDED
   Gorčíková, Magdaléna (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2017)
   Date of defense: 25. 1. 2017
   Diplomová práce Potenciál knih jako zdroj kulturního kognitivního kapitálu: vliv na dosažené vzdělání a socioekonomický status se zabývá sociokulturním fenoménem čtení, jež jako kognitivní dovednost je těsně spjato se ...
  • Potenciál knih jako zdroj kognitivního kulturního kapitálu: vliv na dosažené vzdělání a socioekonomický status 

   Defence status: DEFENDED
   Gorčíková, Magdaléna (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2011)
   Date of defense: 21. 6. 2011
   Diplomová práce Potenciál knih jako zdroj kulturního kognitivního kapitálu: vliv na dosažené vzdělání a socioekonomický status se zabývá sociokulturním fenoménem čtení, jež jako kognitivní dovednost je těsně spjato se ...
  • Prestiž povolání v letech 1995-2013 

   Defence status: DEFENDED
   Zemanová, Nina (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2014)
   Date of defense: 24. 9. 2014
   Tato práce "Prestiž povolání v letech 1995-2013" zkoumá proměny v hodnocení povolání během období postsocialistické transformace (90. léta) a v éře rozvoje znalostní ekonomiky (po roce 2000). Analyzuje latentní ...
  • Proces vzniku hodnot: mezigenerační přenos v rodině 

   Defence status: DEFENDED
   Srncová, Michaela (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2012)
   Date of defense: 25. 6. 2012
   Diplomová práce Proces vzniku hodnot: Mezigenerační přenos v rodině se zabývá procesem přenosu hodnotových orientací na individuální úrovni. Cílem práce je zjistit, zda a za jakých podmínek dochází k přenosu hodnot mezi ...
  • Proměna životního stylu české mládeže po roce 1989 

   Defence status: DEFENDED
   Malá, Michaela (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2017)
   Date of defense: 13. 6. 2017
   V diplomové práci s názvem Proměna životního stylu české mládeže po roce 1989 se zabývám proměnami české mládeže po roce 1989 v kontextu jejich životního stylu. Uplatněný koncept životního stylu v sobě zahrnuje především ...
  • Proměny významu sportu v životě lidí zralého, středního a staršího věku 

   Defence status: DEFENDED
   Nechvátalová, Radka (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2013)
   Date of defense: 18. 6. 2013
   Tato práce mapuje na základě teoretických poznatků a empirického šetření proměny sportovních aktivit v rámci volného času na pozadí společenské transformace od poloviny 80. let do současnosti. Pozornost věnuji otázce sportu, ...
  • Sociální kapitál v dospělosti: socializační vlivy rodinného prostředí 

   Defence status: DEFENDED
   Böhm, Daniel (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2012)
   Date of defense: 25. 6. 2012
   This diploma thesis Social Capital in Adulthood: Socialization Influences of Family Environment inquired into relation between environment in childhood and social capital in adulthood. At the very first part social capital ...
  • Sociální stát a občanská společnost jako mechanismy upevňování sociální soudržnosti 

   Defence status: DEFENDED
   Skálová, Barbora (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2006)
   Date of defense: 19. 6. 2006
  • Spolupráce aktérů v oblasti mimoškolního vzdělávání rozvíjející aspirace žáků z lokalit ohrožených sociálním vyloučením 

   Defence status: DEFENDED
   Kalný, Bernard (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2012)
   Date of defense: 13. 9. 2012
   Děti vyrůstající v prostředí sociálního vyloučení si osvojují hodnoty a návyky, které jim ztěžují integraci do školního prostředí. Neúspěch těchto dětí ve škole je doprovázený omezenými vzdělanostními a profesními cíli, ...
  • Standard/nadstandard zdravotní péče z pohledu uživatele péče 

   Defence status: DEFENDED
   Růžičková, Taťána (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2011)
   Date of defense: 19. 10. 2011
   Tématem práce je stanovení standardu a nadstandardu zdravotní péče z pohledu uživatele péče. Teoretická část se věnuje historii zdravotnictví s důrazem na vznik, vývoj a současnost zdravotnictví ČR a způsob jeho financování. ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV