• Absolutní konstrukce s infinitivem ve španělštině a jejich ekvivalenty v češtině 

   Defence status: DEFENDED
   Hrobská, Eva (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 19. 6. 2012
   Předmětem předložené práce je problematika absolutních konstrukcí s infinitivem a jejich překlad do českého jazyka. Je rozdělena na dvě hlavní části: teoretickou a praktickou. Teoretická část si klade za úkol definovat ...
  • Adaptace (vybraných) anglicismů ve španělštině 

   Defence status: DEFENDED
   Brož, Stanislav (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 6. 9. 2018
   Tato bakalářská práce se věnuje adaptaci anglicismů ve španělštině. Skládá se z teoretické části, která se zabývá anglicismy obecně a asimilačními procesy, ke kterým dochází při jejich začleňování do španělštiny, a z části ...
  • Arabismy v současné španělštině 

   Defence status: DEFENDED
   Bělehrádková, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 9. 9. 2014
   Cílem této práce je popsat arabský vliv na současnou španělštinu. Skládá se ze dvou částí - teoretické a praktické. Teoretická část se zaměřuje na historický a sociolingvistický kontext výskytu arabismů ve španělštině, ...
  • Charakteristika a užití studentského slangu ve Španělsku a Hispánské Americe 

   Defence status: DEFENDED
   Malinová, Markéta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 22. 6. 2016
   Bakalářská práce se zabývá studentským slangem ve Španělsku a Hispánské Americe. Teoretická část se věnuje popisu a charakteristice jazykových útvarů se zaměřením na slang. Studentský slang je dále popsán zejména z ...
  • Charakteristika španělštiny užívané ve sportovní žurnalistice 

   Defence status: DEFENDED
   Sasková, Zuzana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 26. 1. 2010
   V mé diplomové práci jsem se snažila přiblížit čtenářům charakteristiku španělštiny užívanou novináři ve Španělsku napříč všemi prostředky masové komunikace (noviny, rozhlas, televize a internet). Nejdříve jsem se soustředila ...
  • Citoslovce ve španělštině a češtině s přihlédnutím ke katalánštině 

   Defence status: DEFENDED
   Žežulková, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 15. 6. 2016
   Cílem práce je analyzovat pojetí citoslovcí ve španělštině a češtině s přihlédnutím ke katalánštině. Práce má dvě části - teoretickou a praktickou. Teoretická část práce se zaměřuje na definici citoslovcí z hlediska gramatiky ...
  • La composición neoclásica en el español actual 

   Defence status: DEFENDED
   Navrátil, Cyril (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 18. 6. 2014
   Cyril Navrátil FF UK Universita Karlova Románská studia - NMgr. Hispanistika 2013/2014 Abstrakt Tato práce se zabývá neoklasickou kompozicí. Již jen snaha pojmenovat tuto slovotvornou metodu vyvolává nesváry mezi jazykovědci. ...
  • El cuerpo humano en la fraseología y las expresiones idiomáticas españolas con respecto a las lenguas checa y eslovaca 

   Defence status: DEFENDED
   Szorádová, Lucia (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 4. 2. 2016
   Témou tejto diplomovej práce sú španielske, české a slovenské idiómy obsahujúce ľudské telo a jeho časti. Teoretická časť práce sa venuje vymedzením pojmov frazém, idióm atd., popisuje rozdielne prístupy k problematike v ...
  • Deixe v současné španělštině 

   Defence status: DEFENDED
   Demeterová, Magda (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2020)
   Date of defense: 30. 1. 2020
   The diploma thesis ascertains the difference between using the deictic means in contemporary Czech and Spanish. The theoretic part is at first dealing with placing the deixis within linguistic theories and then it describes ...
  • Deminutiva v současné španělštině 

   Defence status: DEFENDED
   Kindermannová, Marie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 19. 6. 2013
   Práce si klade za cíl popis španělských deminutiv z různých hledisek. Po úvodním vymezení základních morfologických a lingvistických pojmů je věnován prostor tradiční i pragmatické sémantice španělských zdrobnělin. Toto ...
  • Dějiny španělské jazykové normy a její kodifikace 

   Defence status: DEFENDED
   Rýdlová, Lenka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 15. 9. 2010
   V této práci bylo ukázáno, že na pozvolném vývoji normy spisovného jazyka se významným způsobem podílí především jazykový úzus vzdě-lanců (včetně vynikajících spisovatelů), lidový jazyk, ale i kodifikační příručky (ty ...
  • Durativní slovesné perifráze ve španělštině 

   Defence status: DEFENDED
   Šandová, Dana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 21. 6. 2018
   Ve své bakalářské práci jsem se zaměřila na popis a vysvětlení španělských slovesných durativních perifrází a také na analýzu možných ekvivalentů v češtině. Zprvu jsem vysvětlila termín povahy slovesného děje, neboť je ...
  • En cambio, no obstante, por el contrario: odporovací pragmatické markátory v současné španělštině 

   Defence status: DEFENDED
   Ramaislová, Veronika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 19. 6. 2018
   Hlavním cílem této diplomové práce je charakteristika vybraných pragmatických markátorů. Jejím jádrem je případová studie, která vychází z kontrastivní analýzy konkrétních markátorů (tzv. odporovacích markátorů, nazývaných ...
  • En efecto, desde luego, por supuesto: pragmatické markátory vyjadrujúce epistemickú modalitu v súčasnej španielčine 

   Defence status: DEFENDED
   Belicová, Lenka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 9. 9. 2014
   V práci definujeme základné pojmy na porozumenie problematiky markátorov a modality. Konštatujeme heterogénnosť prístupov v dostupnej literatúre a analyzujeme skupinu siedmich pragmatických markátorov, ktoré vyjadrujú ...
  • Epistémická modalita: španělské probablemente, posiblemente, acaso, tal vez a jejich české ekvivalenty 

   Defence status: DEFENDED
   Erbenová, Adéla (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 19. 6. 2012
   Epistémická modalita vyjadřuje různý stupeň jistoty mluvčího ohledně platnosti výpovědi. Jedním z prostředků jejího vyjádření ve španělštině jsou lexikální výrazy typu probablemente. Následuje-li po těchto výrazech sloveso, ...
  • Faktory určující lexikální význam ve španělštině 

   Defence status: DEFENDED
   Petrík, Daniel (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 18. 9. 2018
   2/2 Abstract: In the present work we deal with a specific class of factors with the assumed potential to determine (refine) the preferred lexical meaning in case of ambiguity. A required feature of these factors is that ...
  • Funkce slovesných paradigmat "hablara" a "hablase" v současné španělštině 

   Defence status: DEFENDED
   Rýdlová, Lenka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 4. 2. 2014
   This theses is dedicated to the use of the verbal paradigms hablara and hablase in contemporary Spanish. We demonstrate that due to historical reasons the usage of paradigm hablara is much wider than that of hablase, which ...
  • Gerundium ve španělštině a jeho ekvivalenty v češtině 

   Defence status: DEFENDED
   Vavroušová, Petra (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 8. 6. 2011
   Cílem této diplomové práce, skládající se z části teoretické a empirické, byla analýza španělského gerundia a jeho českých překladových ekvivalentů. Hlavními podklady pro teoretickou část se staly přední španělské gramatiky ...
  • Gerundium ve španělštině a jeho ekvivalenty v češtině 

   Defence status: RECOGNIZED
   Vavroušová, Petra (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 18. 10. 2012
   in English The purpose of this thesis was to analyse the Spanish gerund and its Czech equivalents. The thesis is divided into two parts: the theoretical one and the empirical one. We mainly drew from Spanish grammar books ...
  • Gesta v současné španělštině a jejich role v jazykové komunikaci 

   Defence status: DEFENDED
   Johánková, Tereza (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 27. 5. 2008
   This diploma thesis focuses on gestures in contemporary Spanish and their role in linguistic communication. It contains the definitions of basic terms, the introduction, five major parts, the conclusion and five appendices ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV