Now showing items 1-20 of 34

  • Analogy in word-formation: the evidence of OED 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Seidlová, Klára (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Date of defense: 7. 9. 2021
   Cílem této práce je poskytnout detailní charakteristiku analogie jakožto slovotvorného procesu na pozadí historického vývoje angličtiny. Praktická část přináší analýzu vybraných slov, které jako slovotvornou analogii hodnotí ...
  • As in the Middle English Romance Sir Gawain and the Green Knight 

   Defence status: DEFENDED
   Novotná, Alena (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 10. 9. 2019
   Cílem této diplomové práce je zmapovat užití as z hlediska formálního a funkčního v textu středoanglického rytířského románu Sir Gawain and the Green Knight jakožto slova, které procesem gramatikalizace během staré a střední ...
  • The Canterbury Tales as translated into Czech by František Vrba: a linguistic analysis 

   Defence status: DEFENDED
   Slabyhoudová, Zuzana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 5. 2. 2014
   The diploma thesis offers a philological analysis of František Vrba's translation into Czech of The Canterbury Tales by Geoffrey Chaucer. The paper is composed of three major parts: "Theoretical background", "Hypothesis ...
  • Digitization of Old and Middle English dictionaries 

   Defence status: DEFENDED
   Tichý, Ondřej (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 23. 5. 2007
   Tato diplomova price si klade za cil jednak navrhnout postup ph elektronizaci slovnikU stare a st!edni anglictiny, jednak popsat realizaci konkretniho projektu elektronizace. Autor price se domniva, ze elektronizace starych ...
  • English verbal (pseudo-) compounds from a diachronic viewpoint 

   Defence status: DEFENDED
   Vráblová, Zuzana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 17. 9. 2008
   Tématem této diplomové práce je popsat vývoj složených sloves ve staré a střední angličtině. (Raná nová angličtina není do výzkumu zahrnuta.) Mým záměrem je dát každému, kdo je "handicapován" neznalostí staré nebo střední ...
  • Grammaticalisation of the adjective "like": processes and boundaries 

   Defence status: DEFENDED
   Valentínyová, Kristína (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 30. 5. 2017
   4 ABSTRACT This thesis provides a description of the incipient grammaticalization of like between the end of the Old English period and the beginning of the Middle English period. During the examined time period, like was ...
  • The history of the gerund in English and its structural precursors from a typological viewpoint 

   Defence status: DEFENDED
   Matoušková, Barbora (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 17. 9. 2008
   Tato práce se pokouší zmapovat strukturní předchůdce gerundia v angličtině a usouvztažnit vznik gerundia jako gramatické formy a jeho rostoucí užití a funkční zatížení s typologickým vývojem jazyka. Problematické je už ...
  • Impersonal verbs in a diachronic and typological perspective 

   Defence status: DEFENDED
   Popelíková, Jiřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 22. 6. 2009
   Cílem této práce je poskytnout zevrubný typologický popis staroanglických a stredoanglických sloves, která vykazovala schopnost být soucástí neosobních konstrukcí a nastínit jejich historický vývoj až k bodu jejich zániku ...
  • Komplexy kovů 9. skupiny obsahující fragment [(C5 Me4CnF2n+1)M] 

   Defence status: DEFENDED
   Žádný, Jaroslav (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2006)
   Date of defense: 22. 5. 2006
  • The language of war in "Sir Gawain and the Green knight" and "Beowulf" 

   Defence status: DEFENDED
   Hajniková, Kristína (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 13. 9. 2010
   Predkladaná práca sa venuje problematike básnickej dikcie v skladbách Beowulf a Sir Gawain and the Green Knight. Vychádzajúc z predpokladu, že obe básnické skladby pochádzajú z príbuznej literárnej tradície aliteračnej ...
  • Lexical and word-formation differences between the New Testament translation by John Purvey (1388) and the translators of the Douay-Rheims Bible (1582) against the background of the historical development of the English language 

   Defence status: DEFENDED
   Hauck, Nikol (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 27. 5. 2013
   Hlavním cílem této práce je postihnout lexikální a slovotvorné rozdíly v překladu Nového zákona Johnem Purveyem (druhá verze Wycliffovské Bible, 1388) a překladateli Remešsko-Douayské Bible (1582), přičemž v úvahu jsou ...
  • Local Bird Names and Their Standard Name Equivalents 

   Defence status: DEFENDED
   Kos, Petr (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 10. 6. 2011
   Resumé Práce si klade za cíl provést podrobnou, především synchronní, analýzu pojmenování ptáků v angličtině. Korpus pro analýzu tvoří současná pojmenování ptáků ze tří stylistických a funkčních rovin: standardní pojmenování, ...
  • Localisation of Version D of "The Poema Morale" based on "The Linguistic Atlas of Early Middle English" 

   Defence status: DEFENDED
   Vaňková, Marie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 25. 5. 2016
   Diplomová práce se zabývá rozborem verze D raně středověkého textu známého pod názvem Poema Morale. Cílem studie bylo ověřit stávající lokalizaci verze D v západním Kentu a objasnit její vztah ke dvěma dalším opisům stejného ...
  • Loss of Inflections in Updated Old English: the Noun Phrase in the Text of Nativitas Sanctae Mariae 

   Defence status: DEFENDED
   Malcová, Markéta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 5. 9. 2019
   This work is concerned with the question of loss of inflections in the noun phrases of the Ælfrician homily De nativitate Sanctae Mariae (Nativitas Sanctae Mariae Virginis; Pseudo- Matthaei Evangelium). On the basis of ...
  • Middle English adjectival innovations of native origin (1200-1400) formed by prefixation 

   Defence status: DEFENDED
   Ortutayová, Dominika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 25. 5. 2016
   Cieľom tejto diplomovej práce je analýza a popis stredoanglických adjektívnych inovácií domáceho pôvodu, ktoré vznikli prefixáciou v období od roku 1200 do 1400. Adjektíva popisujeme zo slovotvorného a sémantického hľadiska, ...
  • Morphological Analyser of Old English 

   Defence status: DEFENDED
   Tichý, Ondřej (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 16. 6. 2014
   Práce popisuje sestavení a testování elektronického nástroje na automatickou tvaroslovnou analýzu staré angličtiny. Uvádí metodologická a materiální východiska projektu ve vztahu k současnému stavu poznání na poli strojové ...
  • Native lexical innovations in Middle English (1200-1500): a word-formation perspective 

   Defence status: DEFENDED
   Růžičková, Eliška (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 10. 9. 2018
   : V diplomové práci zkoumáme středoanglickou sufixaci v obdobích 1200-1299 a 1300-1399. Přesněji řečeno, zaměřujeme se na substantiva čistě domácího původu, která vznikla pomocí přípon -ness, -head / -hood, -ship a -dom. ...
  • Old English and Danish: A Structural Comparison 

   Defence status: DEFENDED
   Ambrožová, Alžběta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2022)
   Date of defense: 16. 6. 2022
   The aim of the bachelor thesis is to compare Present-Day Danish and Old English, classify them from the point of view of morphological typology, and discuss some of their basic linguistic features, taking the history of ...
  • Old English causative verbs, their formal build-up and subsequent development 

   Defence status: DEFENDED
   Filipová, Helena (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 9. 2. 2015
   Tato práce podává přehledové pojednání o kauzativitě - její definici, klasifikaci a popis charakteristických rysů - a to s přihlédnutím k typologické perspektivě. Načrtává vývoj kauzativity v angličtině, a to od indoevropštiny ...
  • Old English nominal suffixes -el, -els, -incel: a survey in diachrony 

   Defence status: DEFENDED
   Bočková, Renata (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 20. 6. 2017
   Cílem této práce je poskytnout detailní charakteristiku tří staroanglických nominálních sufixů, -el, els a -incel, které nepřetrvaly do období střední angličtiny. U každého sufixu jsou podrobně popsány gramatické a sémantické ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV