• Analýza času ve Fenomenologii vnímání Merleau-Pontyho 

   Defence status: DEFENDED
   Kormoutová, Adéla (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 11. 9. 2014
   Práce se zabývá pojetím času u Merleau-Pontyho. Pro ucelený a úplný výklad Merleau- Pontyho myšlenek předchází rozbor interpretace Husserlovy fenomenologie vnitřního časového vědomí, na které Merleau-Ponty explicitně ...
  • Antropologická kritika liberalismu u Charlese Taylora 

   Defence status: DEFENDED
   Boudal, Jiří (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 13. 9. 2012
   Práce představuje koncepci liberalismu Charlese Taylora, v níž je negativní pojem svobody ukotven hlouběji v pozitivním morálním ideálu autenticity. Autor nejprve zkoumá hlavní liberální motivy pro obhajobu čistě negativní ...
  • Bytí k smrti: smrt a časovost ve filosofii Martina Heideggera 

   Defence status: DEFENDED
   Chvojková, Stela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 4. 9. 2018
   Tato bakalářská práce si klade za cíl předvést komplexní analýzu koncepce smrti a bytí k smrti ve filosofii Martina Heideggera, zejména v Bytí a čase. Analýza nejprve odmítá běžný způsob porozumění smrti a ukazuje tak, čím ...
  • Canguilhemův vitalismus 

   Defence status: DEFENDED
   Čejka, Vojtěch (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 9. 9. 2015
   Canguilhemův vitalismus Vojtěch Čejka Abstrakt Bakalářská práce Canguilhemův vitalismus se zabývá vitalistickým přístupem k životu, jak ho Georges Canguilhem představil v letech 1946-7. První část práce představuje ...
  • Druhý jako druhé tělo 

   Defence status: DEFENDED
   Čáp, Bohumil (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 4. 2. 2009
   Práce si klade otázku, jak je možná zkušenost s druhým člověka. Tzv. problém intersubjektivity je otevřen v prostředí fenomenologické tradice a to konkrétně v kontextu díla Maurice Merleau-Pontyho. Většina pozornosti je ...
  • Du clos a l'ouvert. La question de l'homme dans Les Deux Sources de la morale et la religion 

   Defence status: DEFENDED
   Barbot, Laure (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2009)
   Date of defense: 20. 8. 2009
  • Foucaultova filosofie svobody 

   Defence status: DEFENDED
   Petříček, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 12. 9. 2019
   Tématem práce je možnost svobody, již předpokládá Foucaultův pozdní projekt filozofické kritiky, jehož cílem je zároveň analýza historických a priori a narušení oněch apriorních podmínek, které nám vládnou v současnosti. ...
  • Hans-Georg Gadamer a metoda interpretace 

   Defence status: DEFENDED
   Zbořil, Prokop-Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2020)
   Date of defense: 4. 2. 2020
   In 1981, Gadamer gave his Text und Interpretation speech at a Paris conference. He emphasized the role of interpretation as a wholly fundamental phenomenon shaping our overall relation with the world. All knowledge seems ...
  • Henri Bergson: filosofie a vnímání 

   Defence status: DEFENDED
   Hřídel, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 9. 9. 2019
   (in English): The thesis deals with Henri Bergson's theory of perception. Bergson approached the problem of perception in an original way, namely in terms of life, action and movement. The starting point of this inquiry ...
  • Husserlova fenomenologie pozornosti 

   Defence status: DEFENDED
   Grimmich, Šimon (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 30. 1. 2017
   (česky) Diplomová práce Husserlova fenomenologie pozornosti systematicky představuje Husserlovo pojetí pozornosti. V první části se věnuje představení Husserlovy statické fenomenologie pozornosti, přičemž přihlíží zejména ...
  • Husserlova teorie poznání 

   Defence status: DEFENDED
   Bárta, Tomáš (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 10. 9. 2018
   Hlavním cílem této práce je představit Husserlovu teorii poznání. Celá práce je uvedena interpretací Husserlovy myšlenky o selhání novověkých věd a jeho celospolečenských důsledcích. Následuje výklad specifikující problém ...
  • Intencionální akt a idealita řečového významu v Husserlově myšlení 

   Defence status: DEFENDED
   Kroupa, Martin (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 11. 6. 2018
   Gottlob Frege made in his famous article "Über Sinn und Bedeutung" an distinction between meaning and referent of an expression. Meaning has an ideal charakter. Referent is than an object of the expression. Later in his ...
  • Lidská morálka a teorie evoluce 

   Defence status: DEFENDED
   Šturmová, Magdalena (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 15. 9. 2010
   Tato práce se pokouší o rozvinutí myšlenky konsilience E.O. Wilsona, a to především v oblasti lidské morálky. Hlavním cílem této práce je poukázat na rozdíly mezi transcendentalistickým a empiristickým přístupem k lidské ...
  • Martin Heidegger: Člověk, svět a prostor 

   Defence status: DEFENDED
   Kocman, Vojtěch (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 2. 2. 2012
   4 Abstrakt Tato práce představuje pokus o interpretaci klíčových momentů Heideggerovy koncepce prostorovosti. Vzhledem k tomu, že Heidegger své chápání prostorovosti nikde v systematické podobě nepodává, je nezbytné pracovat ...
  • Mezi monologem a dialogem: Rozbor Buberova spisu Já a Ty 

   Defence status: DEFENDED
   Rosolová, Daniela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 20. 9. 2011
   Tato práce je věnována kritickému výkladu spisu Já a Ty ve snaze definovat hlavní body dialogické filosofie Martina Bubera. Po zařazení díla do kontextu dobového (období po první světové válce), kulturního (vliv chasidismu) ...
  • Odkrývání živého světa: Maurice Merleau-Ponty a filosofie přírody 

   Defence status: DEFENDED
   Zeman, Daniel (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Date of defense: 9. 9. 2021
   Přestože Maurice Merleau-Ponty nenapsal knihu, která by se vysloveně zabývala filosofií přírody, díky vydaným zápiskům z jeho přednášek na Collège de France je zjevné, že tuto problematiku považoval za velice aktuální. ...
  • Patočkova poválečná fenomenologie člověka 

   Defence status: DEFENDED
   Raška, Štěpán (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 11. 6. 2019
   Tato bakalářská práce má za cíl interpretovat Patočkovu poválečnou fenomenologii člověka. Vychází přitom především z textu Věčnost a dějinnost, který Patočka sepsal v roce 1947 a nabízí jeho výklad. Právě pojetí člověka ...
  • Pojetí redukce v "Karteziánských meditacích" E. Husserla 

   Defence status: DEFENDED
   Ambrasovich, Pavel (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 7. 9. 2009
   Bakalářská práce je zaměřena na sledování pojmu redukce v "Karteziánských meditacích" E. Husserla. Jako cíl práce bylo stanoveno provést rozbor osobních operací redukování pro nalezení jejich shod, které dovolují řadit je ...
  • Pojmy subjekt a objekt, duše a tělo a jejich vztah v Descartových Meditacích o první filosofii 

   Defence status: DEFENDED
   Rabas, Martin (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 14. 9. 2011
   Cílem práce je na základě Descartových Meditací o první filosofii analyzovat obsah pojmů duše a tělo a z této analýzy odvodit jaký význam lze z jejich hlediska dát moderním pojmům subjekt a objekt. Otázka zní primárně ...
  • Pravda a poznání u Henri Bergsona 

   Defence status: DEFENDED
   Weberová, Anna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 11. 9. 2008
   Tato práce se zabývá poznáním a pravdou u Henriho Bergsona. Dalo by se ríci, že Bergson rozlišuje dva typy poznání a pravdy: intelektuální a intuitivní. Ale není to jen oblast poznání, která je rozdelena na dve cásti, u ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV