Now showing items 1-20 of 53

  • Analýza biologicky aktivních látek moderními separačními metodami 

   Defence status: DEFENDED
   Bierhanzl, Václav (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 11. 9. 2018
   Disertační práce se věnuje stanovení fosfolipidů a jejich polárních částí metodami plynové a kapalinové chromatografie, kapilární elektroforézy a hmotnostní spektrometrie. Fosfolipidy jsou nejvýznamnějšími polárními lipidy ...
  • Analýza fosfolipidů metodou komprehenzivní plynové chromatografie 

   Defence status: DEFENDED
   Šilhavecká, Simona (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 5. 6. 2017
   Fosfolipidy jsou důležitou skupinou polárních lipidů tvořících hlavní složku buněčných membrán. Jejich zastoupení se může měnit v závislosti na mnoha faktorech okolního prostředí, ve kterém se buňka nachází. Stanovení ...
  • Analýza organických příměsí v historických maltových materiálech 

   Defence status: DEFENDED
   Křížová, Iva (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 5. 9. 2012
   - 3 - Abstrakt Úkolem této diplomové práce bylo posoudit možnosti identifikace proteinových a lipidových aditiv, jakými jsou například krev, želatina, tvaroh, sádlo nebo vejce, v modelových vzorcích vápenných malt metodou ...
  • Analýza produktů metateze kardanolů pomocí metody HPLC-MS/MS 

   Defence status: DEFENDED
   Flenerová, Zuzana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 1. 6. 2015
   Kardanoly jsou v dnešní době stále více používanými látkami v průmyslu polymerů, barviv, brzdných materiálů, ad. Tyto látky podobné lipidickým sloučeninám podléhají za správných podmínek metatezi. Hlavním cílem diplomové ...
  • Analýza produktů reakcí ftalaldehydu s vybranými aminokyselinami 

   Defence status: DEFENDED
   Křížová, Věra (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 2. 6. 2014
   Tato práce se zabývá analýzou produktů reakcí ftalaldehydu s vybranými aminokyselinami pomocí spojení vysokoúčinné kapalinové chromatografie s hmotnostní spektrometrií. V případě jednoduchých aminokyselin (glycinu, glycin ...
  • Analýza senzoricky a toxikologicky významných látek v pivu 

   Defence status: DEFENDED
   Vrzal, Tomáš (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 5. 4. 2019
   Jednou z nejvýznamnějších skupin toxikologicky významných látek v pivu jsou N-nitrosaminy. V této práci byla pozornost zaměřena zejména na netěkavé nitroso sloučeniny, jejichž koncentrace v pivu, chemická struktura a ...
  • Analýza vzorků s komplexní matricí metodou komprehenzivní plynové chromatografie 

   Defence status: DEFENDED
   Šilhavecká, Simona (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 8. 6. 2015
   Komprehenzivní plynová chromatografie (GC×GC) je technika vhodná pro separaci komplikovaných organických směsí a nabízí mnoho výhod oproti běžné plynové chromatografii. Umožňuje kompletní analýzu vzorku současně na dvou ...
  • Aplikace solvatačního modelu k popisu retence vybraných látek v kapalinové a plynové chromatografii 

   Defence status: DEFENDED
   Jirkal, Štěpán (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 26. 9. 2016
   (CZ) Solvatační model (LSER) byl použit ke studiu retenčního chování látek v kapalinové a plynové chromatografii. V první kapitole byl studován popis retence 21 látek solvatačním modelem na reverzní stacionární fázi, v ...
  • Centrální inzulínová signalizace a fosforylace Tau proteinu u potkaního modelu diabetu 2. typu 

   Defence status: DEFENDED
   Kasperová, Barbora Judita (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 8. 6. 2015
   Diabetes mellitus 2. typu (DM2) a Alzheimerova nemoc (AN) jsou jedny z nejzávažnějších nemocí naší doby. Právě DM2, spolu s obezitou a nedostatkem pohybu jsou jedny z nejrizikovějších faktorů vedoucí k poruchám kognitivních ...
  • Charakterizace interakcí fluorované stacionární fáze Rtx-200MS s analyty metodou inverzní plynové chromatografie 

   Defence status: DEFENDED
   Vrzal, Tomáš (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 3. 6. 2014
   Fluorovaná stacionární fáze v koloně Rtx-200MS byla charakterizována pomocí systémových konstant Abrahamovy rovnice. Retence na této fázi je řízena disperzními a orientačními/indukčními silami. Významný příspěvek interakce ...
  • Development and metrological evaluation of gas chromatographic methods for quality and safety control of alcoholic products 

   Defence status: DEFENDED
   Korban, Anton (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2022)
   Date of defense: 27. 10. 2022
   Dissertation is dealing with the development of methods of quality control of alcoholic products, particularly, with quantification of volatile congeners. Previously suggested "Ethanol as internal standard (IS)" method was ...
  • GC-MS kvantifikace majoritních složek roztoků založená na využití molekulových fragmentů obsahujících těžké nuklidy běžných prvků 

   Defence status: DEFENDED
   Horká, Blanka (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2022)
   Date of defense: 24. 5. 2022
   Quantification of major components by gas chromatography with flame-ionization detector (GC-FID) is established in routine laboratory practice. The FID detector is considered as universal detector for gas chromatography ...
  • Mikroextrakce na jedné kapce a její využití v analýze životního prostředí 

   Defence status: DEFENDED
   Tlučhořová, Aneta (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2007)
   Date of defense: 13. 9. 2007
  • Moderní mikroextrakční techniky pro analýzy plynovou chromatografií 

   Defence status: DEFENDED
   Bursová, Miroslava (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 11. 9. 2018
   Předkládaná disertační práce se věnuje vývoji, optimalizaci, testování a praktickému použití nové mikroextrakční metody s názvem Mikroextrakce kapaliny kapalinou pomocí extrakčního přípravku ve tvaru zvonu (Bell Shaped ...
  • Nové farmakologické intervence ovlivňující příjem potravy 

   Defence status: DEFENDED
   Špolcová, Andrea (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 2. 6. 2011
   NOVÉ FARMAKOLOGICKÉ INTERVENCE OVLIVŇUJÍCÍ PŘÍJEM POTRAVY Vypracovala: Bc. Andrea Špolcová ABSTRAKT Peptid uvolňující prolaktin (PrRP) byl objeven jako endogenní ligand k sirotčímu GPR10 receptoru. Jeho první zjištěnou ...
  • Nové postupy v metabolomické analýze biotekutin 

   Defence status: DEFENDED
   Řimnáčová, Lucie (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 10. 11. 2017
   Předmětem této práce bylo studium reaktivity protických metabolitů s chlormravenčany a jejich využití v metabolomické GC-MS analýze biotekutin. Tento výzkum byl veden ve třech samostatných studiích a jeho výsledkem jsou ...
  • Optimalizace chemické analýzy vybraných složek materiálů historických uměleckých děl 

   Defence status: DEFENDED
   Pekař, Martin (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 3. 6. 2014
   Předkládaná práce představuje pokus o zjednodušení postupu úpravy vzorků historických uměleckých děl. Úprava postupu byla testována na restaurátorsky významných materiálech, jako jsou damarová a kopálová pryskyřice, protože ...
  • Optimalizace experimentálních podmínek měření perfluorovaných organických kyselin metodou GC 

   Defence status: DEFENDED
   Ston, Martin (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 11. 6. 2010
   Komerční software Pro ezGC byl použit pro výpočet optimálního teplotního programu měření isobutylesterů perfluorovaných organických kyselin (C6 až C12) na plynovém chromatografu s plamenově ionizačním detektorem. Optimalizace ...
  • Optimalizace mikroextrakční techniky pro analýzu vod chromatografickými metodami 

   Defence status: DEFENDED
   Otrubová, Lucie (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 2. 6. 2014
   V této diplomové práci byla optimalizována nová metoda mikroextrakce kapaliny kapalinou (LPME), ve které byl použit plastový nástavec se zúženou špičkou jako extrakční aparatura. Koncentrace analytů byly měřeny na GC-MS. ...
  • Optimalizace podmínek derivatizace mastných a perfluorovaných organických kyselin methylchlormravenčanem 

   Defence status: DEFENDED
   Hložek, Tomáš (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 24. 5. 2010
   Statistickými metodami určenými pro optimalizace byly hledány a nalezeny optimální experimentální podmínky derivatizace jak perfluorovaných organických kyselin, PFA (C8, C10 ,C12), a mastných kyselin, FA (C8, C12, C14), ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV