• Digitální spektrometr pro koincidenční měření 2D spekter anihilačních fotonů 

   Defence status: DEFENDED
   Vlček, Marián (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2009)
   Date of defense: 23. 6. 2009
  • Investigation of defects in quasicrystals 

   Defence status: DEFENDED
   Vlček, Marián (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2015)
   Date of defense: 29. 9. 2015
   Název práce: Studium defekt· v kvazikrystalech Autor: Marián Vlček Katedra: Katedra fyziky nízkých teplot Vedoucí disertační práce: doc. Mgr. Jakub ížek, Ph.D., Katedra fyziky nízkých teplot Abstrakt: V predloženej práci ...
  • Investigation of defects in quasicrystals 

   Defence status: RECOGNIZED
   Vlček, Marián (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017)
   Date of defense: 19. 12. 2017
   Název práce: Studium defekt· v kvazikrystalech Autor: Marián Vlček Katedra: Katedra fyziky nízkých teplot Vedoucí disertační práce: doc. Mgr. Jakub ížek, Ph.D., Katedra fyziky nízkých teplot Abstrakt: V predloženej práci ...
  • Investigation of defects in thin metallic films 

   Defence status: RECOGNIZED
   Hruška, Petr (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2016)
   Date of defense: 12. 9. 2016
   V předkládané práci byly studovány tenké Mg vrstvy připravené pomocí RF magnetronového naprašování. Pozitronová anihilační spektroskopie s laditelnou energií (VEPAS) byla použita při studiu defektů v Mg vrstvách. VEPAS ...
  • Investigation of vacancies in Fe-Al alloys 

   Defence status: DEFENDED
   Lukáč, František (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2015)
   Date of defense: 29. 9. 2015
   Název práce: Studium vakancí v Fe-Al slitinách Autor: RNDr. František Lukáč Katedra: Katedra fyziky nízkých teplot Vedoucí disertační práce: doc. Mgr. Jakub Čížek, Ph.D., Katedra fyziky nízkých teplot, Matematicko-fyzikální ...
  • Investigations of lattice defects in metallic coatings prepared by cold spraying 

   Defence status: DEFENDED
   Chmúrny, Daniel (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2021)
   Date of defense: 8. 7. 2021
   Teplotní stabilita vzorků mědi a niklu připravených studeným naprašováním a torzí za vysokého tlaku byla studována pomocí spetroskopie dob života pozitronů a Vickersovy metody měření mikrotvrdosti. Tyto skupiny stejných ...
  • Mikrostruktura a teplotní stabilita ultra jemnozrnných Mg-Zn-Y slitin 

   Defence status: DEFENDED
   Vlasák, Tomáš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017)
   Date of defense: 18. 9. 2017
   Cílem této diplomové práce je prozkoumat mikrostrukturu a teplotní stabilitu ultra jemnozrnných hořčíkových slitin. Práce nejprve shrnuje metody využívající plastickou deformaci k dosažení ultra jemnozrnné struktury, které ...
  • Precipitační procesy ve slitině Mg-Nd 

   Defence status: DEFENDED
   Drábek, Stanislav (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2021)
   Date of defense: 14. 9. 2021
   Cílem této bakalářské práce bylo zjistit, zda dochází k precipitačním procesům v systému Mg-Nd s 3% hmotnostním zastoupením atomů příměsi Nd a proměřit, jaká je kinetika tohoto procesu a jaký má vliv na následné vytvrzení ...
  • Přirozené stárnutí a raná stadia precipitace ve sitinách Al-Mg-Si 

   Defence status: DEFENDED
   Lamač, Marcel (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
   Date of defense: 26. 6. 2018
   Modern aluminium alloys 60xx are rich in sillicon and magnesium. They are easy to machine, are weldable, and can be precipitation-hardened, especially se- ries 6061, which we focus on in this thesis. Series 6061 alloy is ...
  • Studium defektů v kvazikrystalech metodou pozitronové anihilační spektroskopie 

   Defence status: DEFENDED
   Vlček, Marián (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2011)
   Date of defense: 10. 5. 2011
   V predloženej práci študujeme horčíkové zliatiny obsahujúce ikosahe- drálnu fázu pomocou spektroskopie doby života pozitrónov a koincidenčnej spek- troskopie Dopplerovského rozšírenia anihilačného píku. Štúdiom vzorkov ...
  • Studium defektů v tenkých kovových vrstvách 

   Defence status: DEFENDED
   Hruška, Petr (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2014)
   Date of defense: 27. 5. 2014
   V předkládané práci byly studovány tenké Mg vrstvy připravené pomocí RF magnetronového naprašování. Pozitronová anihilační spektroskopie s laditelnou energií (VEPAS) byla použita při studiu defektů v Mg vrstvách. VEPAS ...
  • Studium defektů ve slitinách na bázi Fe3Al metodou pozitronové anihilační spektroskopie 

   Defence status: DEFENDED
   Lukáč, František (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2011)
   Date of defense: 10. 5. 2011
   V zliatinách železa a hliníku bola študovaná korelácia koncentrácie vakancií s mikrotvrdosťou vzorkov zakalených z 1000 řC a následne žíhaných na nižších teplotách. Pomocou difrakcie röntgenovho žiarenia bola zistená ...
  • Studium mikrostruktury ultrajemnozrnných kovových materiálů metodou pozitronové anihilace 

   Defence status: DEFENDED
   Barnovská, Zuzana (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2011)
   Date of defense: 10. 5. 2011
   V prezentované práci studujeme změny v distribuci velikostí klastrů vakancí v kovech zpracovaných silnou plastickou deformací, takzvaných ultra jemnozrnných materiálech. Pro tento výzkum jsme použili moderní nedestruktivní ...
  • Studium teplotní stability Mg-slitin zpevněných kvazikrystalickou fází 

   Defence status: DEFENDED
   Vlasák, Tomáš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2015)
   Date of defense: 23. 6. 2015
   Tato bakalářská práce se zabývá teplotní stabilitou ikosahedrální fáze v slitinách Mg-Zn-Y. Ke studiu tohoto jevu byly připraveny vzorky slitiny Mg-3.5Y-35Zn, které byly poté deformovány za dvou různých teplot zpracovány ...
  • Studium vakancí v Fe-Al slitinách pomocí pozitronové anihilační spektroskopie 

   Defence status: DEFENDED
   Lukáč, František (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2009)
   Date of defense: 23. 6. 2009
  • Studium volných objemů v Nafionu pomocí pozitronia 

   Defence status: DEFENDED
   Košinová, Lucie (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2016)
   Date of defense: 22. 6. 2016
   Název práce: Studium volných objemů v Nafionu pomocí pozitronia Autor: Lucie Košinová Katedra: Katedra fyziky nízkých teplot Vedoucí bakalářské práce: doc. Mgr. Jakub Čížek, Ph.D., Katedra fyziky nízkých teplot Abstrakt: ...
  • Study of hydrogen interaction with defects in thin metallic films 

   Defence status: DEFENDED
   Hruška, Petr (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
   Date of defense: 20. 9. 2018
   Tenké kovové vrstvy představují zajímavé materiály pro potenciální ukládání vodíku a optické senzory citlivé na vodík. Tenké vrstvy s různou mik- rostrukturou od nanokrystalické po epitaxní mohou být poměrně snadno připra- ...
  • Vliv distorzí krystalické mřížky na fyzikální vlastnosti slitin s vysokou entropií 

   Defence status: DEFENDED
   Starý, Dominik (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2021)
   Date of defense: 14. 9. 2021
   Tato bakalářská práce se zaměřuje na skupinu převážně vysokoentropických slitin, založených na kovech Cr, Cu, Hf, Fe, Mo, Nb, Ni, Ta, Ti, V, Zr, Co a Al, a na jejich vlastnosti zkoumané pomocí skenovací elektronové ...
  • Vodíkem indukované defekty v titanu 

   Defence status: DEFENDED
   Knapp, Jan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2015)
   Date of defense: 11. 9. 2015
   Titan je důležitým průmyslovým materiálem, který má všestranné využití. Tato práce zkoumá vliv vodíku absorbovaného do titanové mříže na defekty v titanu. Vzorky titanu byly dopovány dvěma rozdílnými způsoby. Elektrochemicky, ...
  • Využití pozitronia pro studium rozdělení volných objemů v ionomerech 

   Defence status: DEFENDED
   Barnovská, Zuzana (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2009)
   Date of defense: 23. 6. 2009

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV