• Melancholie v poezii Antonína Sovy 

   Urbanová, Martina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 1. 2. 2010
   Tématem této práce je motiv melancholie v poezii Antonína Sovy. Konec 19. století a začátek 20. století totiž lze vnímat jako dobu, pro niž je typické právě melancholické vnímání světa, zejm. pak v umělecké literatuře. ...
  • Mezi realitou a imaginací. Strategie imaginativní semiózy v české lyrice první poloviny 30. let 20. století 

   Kabátová, Tereza (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 22. 5. 2006
   Inspiračním zdrojem práce, kterou jsem nazvala Mezi realitou a imaginací, je neustálé napětí, které připíná básnický svět ke světu přirozenému, ačkoli se sféra uměleckého díla vůči realitě neustále vymezuje. Tento dynamický ...
  • Mezi snem, hrou a skutečností: román Alfreda Kubina "Die andere Seite" a kulturně-historický kontext jeho českého překladu 

   Filinová, Tereza (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 22. 5. 2006
   Výtvarné i literární dílo Alfreda Kubina (1877-1959) je často spojováno se symbolismem či expresionismem (vystavoval s uskupením Der blaue Reiter), méně často se v souvislosti s ním mluví o surrealismu, přestože byl už v ...
  • Mezi textem a kontextem. Teorie literárního pole a kulturní materialismus jako modely zprostředkování 

   Šebek, Josef (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 29. 6. 2016
   Mezi textem a kontextem. Teorie literárního pole a kulturní materialismus jako modely zprostředkování Mgr. Josef Šebek Abstrakt Ve své disertační práci Mezi textem a kontextem. Teorie literárního pole a kulturní materialismus ...
  • Motiv ohně a krve v Žízních Bohuslava Reynka a v Les Noces Pierra Jeana Jouvea 

   Raušerová, Andrea (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 12. 9. 2016
   V ČESKÉM JAZYCE Tato práce se snaží nahlížet básnické texty Bohuslava Reynka a Pierra Jeana Jouvea prizmatem motivů ohně a krve. Pozornost je zaměřena na jejich ranou tvorbu, tedy u Bohuslava Reynka na jeho Žízně a u Pierra ...
  • Motiv těla v českém surrealismu a slovenském nadrealismu 

   Machálková, Aneta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 13. 9. 2010
   Práce je pokus o interpretaci dvou sbírek, jedné české a jedné slovenské, a to s přihlédnutím k motivu těla. V potaz je brán také kontext slovenského nadrealismu.
  • Myši Natálie Mooshabrové: repetitivnost, hra a vyprávění 

   Šebek, Josef (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 26. 5. 2008
   Román Myši Natálie Mooshabrové (1970) má specifické místo mezi vrcholnými prózami Ladislava Fukse, publikovanými ve druhé polovině šedesátých a na začátku sedmdesátých let. V Myších autor opustil ukotvení příběhu ve vnějších ...
  • Obrazové principy v literatuře raného novověku 

   Bedřich, Martin (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 20. 12. 2012
   Martin Bedřich Obrazové principy v literatuře raného novověku- abstrakt disertace Tato práce se zabývá obrazovými principy v literatuře raného novověku. Zkoumá, jakým způsobem jsou v literárním textu přítomny struktury, ...
  • Od beztvarosti k dutému tělu. K poetice prázdnoty v díle Františka Halase 

   Prokop, Lukáš (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 29. 1. 2007
   Pro určitou redukci světa. které se Halas ve svém přístupu nutně dopouští, mě zajímalo konfrontovat jeho vidění s některými filozofický'mi koncepcemi, především s fenomenologii, která specificky a metodologicky definovanou ...
  • Pásmo Guillauma Apollinaira a jeho odraz v Novém Ikarovi Konstantina Biebla 

   Točínová, Věra (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 26. 5. 2012
   Tato práce si klade za úkol rozebrat a vzájemné porovnat dvě polytematické skladby, a to Pásmo Guillauma Apollinaira a Nového Ikara Konstantina Biebla. Cílem práce je zodpovědět na základě porovnání obou básní otázku, zda ...
  • "Podmínky exilu: jazyk, text a historie u Libuše Moníkové a Milana Kundery" 

   Reuter, Magdalena Antonia (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 17. 9. 2012
   Diplomová práce se zabývá vymezením termínu exilu a jeho podmínkami, dále se práce věnuje dopadům této životní zkušenosti na tvorbu spisovatelů, zvláště pak problému psaní v cizím jazyce a roli překladu. Konkrétně předkládaná ...
  • Poetika "ohroženého bytí" v poezii Jiřího Ortena a Dušana Paly 

   Manová, Vilma (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 28. 6. 2010
   Bakalářská práce se zabývá zkoumáním poetiky "ohroženého bytí" v poezii Jiřího Ortena a Dušana Paly. Nejprve nastíníme ideová východiska existencialismu a jeho myšlenkový základ, v jehož kontextu tvorba básníků vznikala. ...
  • Poezie Vratislava Effenbergera a její ideový kontext 

   Caňko, Miloslav (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 21. 9. 2009
   Tato studie se zabývá rozborem básnického díla Vratislava Effenbergera a jeho ideového kontextu. První dva oddíly jsou věnovány ideologii českého surrealismu, s nímž je Effenberger neodlučně spjat jako vůdčí teoretik, který ...
  • Problém identity v románu Pavla Brycze Patriarchátu dávno zašlá sláva 

   Didora, Anna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 31. 1. 2018
   Tato diplomová práce se zabývá problémem identity v románu současného českého spisovatele Pavla Brycze Patriarchátu dávno zašla sláva. Vychází z koncepce identity jako procesu porozumění člověkem sebe sama, smyslu svého ...
  • Psaný hlas: Whitmanovy Listy trávy (1855) a Millerův Obratník Raka 

   Skovajsa, Ondřej (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 17. 6. 2014
   Předkládaná disertační práce Psaný hlas zkoumá, jakým způsobem Walt Whitman a Henry Miller knihami, uzavřenými textovými produkty kultury modernity, burcují k vnímavějšímu a odvážnějšímu životu, jsou-li čtenáři ochotni ...
  • "Constructions inachevées": Smysl literárního fragmentu a nedokončenosti, jejich význam v konstrukci lidského já. Stendhal, Deml, Michaux. 

   Prokop, Lukáš (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 24. 2. 2015
   Práce si klade za cíl postihnout vztah literárního textu k lidské identitě, k jejímu poznání i jejímu formování pomocí psaného jazyka. Výchozí myšlenka se zakládá na výkladu vztahu člověka a světa s ohledem k vědomí vlastní ...
  • "Mé tělo dalo tvar jeho slávě". Dialogická poezie Louise Glückové 

   Boháčová, Kristýna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 10. 9. 2018
   The thesis explores the variety of dialogue in the work of American poetess Louise Glück (*1943). It also points out three options for crossing over the aesthetics of absence. The analysis concerns mainly poems included ...
  • "Radostně přijímám, co se koná pro mou záchranu" - křesťanství a existencialismus v díle Eugena Lišky 

   Liška, Eugen (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 10. 9. 2007
   Tato práce se věnuje dosud neznámému dílu českého katolického spisovatele druhé poloviny dvacátého století Eugena Lišky. První část práce představuje nepublikovaný text Liškova literárního debutu z konce čtyřicátých let, ...
  • Recepce antiky v básnickém díle Jiřího Karáska ze Lvovic (ve srovnání se Stanislavem Kostkou Neumannem) 

   Sirovátka, Štěpán (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 1. 2. 2010
   Konec devatenáctého století je v evropském umění charakterizován poměrně výrazným návratem k antice. Tato práce zkoumá recepci a aktualizaci antické tradice na básnickém materiálu Jiřího Karáska ze Lvovic a Stanislava ...
  • Recepce díla Františka Gellnera v kontextu české literární historie 

   Hejlová, Tereza (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 28. 6. 2010
   Ve své práci bych chtěla nejprve přiblížit a shrnout základní teze dosavadní recepce poezie Františka Gellnera a následně je konfrontovat s vlastními poznatky o jeho díle získanými četbou. Stranou ponechávám básníkovu prózu ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: dspace (at) is.cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV