• Služebnosti 

   Hadačová, Marie (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
   Date of defense: 28. 5. 2019
   Resumé Cílem diplomové práce je pokusit se poskytnout komplexní výklad a analýzu institutu služebností a jejich jednotlivých aspektů v současné právní úpravě s přihlédnutím k judikatuře českých soudů po roce 1989 a rovněž ...
  • Smluvní nabývání vlastnického práva k nemovitostem 

   Riegerová, Adela (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2014)
   Date of defense: 14. 1. 2014
   V rámci základních práv a svobod v České republice je garantováno i právo každého na vlastnictví majetku.K provedení, ale i k ochraně tohoto základního práva je ovšem třeba prováděcí legislativy, která stanoví, které věci ...
  • Smluvní nabývání vlastnictví movitých věcí: komparace české a německé právní úpravy 

   Müller, Christian (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 18. 1. 2016
   Smluvní nabývání vlastnictví movitých věci: komparace české a německé právní úpravy Cílem této práce je představit a porovnat tři hlavní způsoby nabývání vlastnictví movitých věcí, se kterými se lze na evropském kontinentu ...
  • Společné jmění manželů se zaměřením na vypořádání po jeho zániku 

   Linhartová, Aneta (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2014)
   Date of defense: 15. 9. 2014
   Cílem mé práce je zanalyzovat novou právní úpravu společného jmění manželů obsaženou v "novém" občanském zákoníku - zákoně č. 89/2012 Sb. - a v této souvislosti se především zaměřit na vypořádání po zániku společného jmění. ...
  • Superficies solo cedit 

   Doležal, Tomáš (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
   Date of defense: 24. 1. 2019
   Superficies solo cedit Diplomová práce se zabývá tématem superficiální zásady z pohledu jejího historického vývoje a místa v současném právním řádu. Uvedená zásada spočívá v tom, že vše, co se nachází na pozemku nebo z něj ...
  • Věcná břemena 

   Nožičková, Dora (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 12. 9. 2016
   Tato práce se zabývá institutem věcných břemen. Cílem této diplomové práce je komplexně analyzovat institut věcných břemen podle účinné úpravy dle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. Do práce je zakomponována bohatá judikatura, ...
  • Věcná břemena 

   Brousilová, Gabriela (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2015)
   Date of defense: 15. 5. 2015
   Resumé Věcná břemena Tématem diplomové práce je institut věcných břemen, jeho historický vývoj a úprava účinná dle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. Věcná břemena jsou řazena mezi absolutní majetková práva, a dále věcná ...
  • Vybrané otázky bytového spoluvlastnictví 

   Koreňová, Lucie (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
   Date of defense: 17. 9. 2019
   Selected Issues of Condominium Abstract This work deals with selected issues related to the condominium in the civil code (the act No. 89/2012 Coll.) and related legislation, especially with those whose interpretation is ...
  • Vydržení 

   Medunová, Adéla (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2014)
   Date of defense: 15. 9. 2014
   RESUMÉ Vydržení Tato diplomová práce se zabývá institutem vydržení. Jejím cílem je popsat podobu tohoto institutu v českém právu a zasadit jej do širšího rámce. Vydržení je způsobem originárního nabytí vlastnického práva ...
  • Vývoj a proměny institutu nabytí od nevlastníka v českých zemích 

   Punčochář, Jiří (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2014)
   Date of defense: 16. 9. 2014
   Cílém této práce nazvané "Vývoj a proměny institutu nabytí od nevlastníka v českých zemích" je analýza historického vývoje tohoto institutu na území českých zemí. Na začátku se tato práce věnuje obecnému výkladu nabytí od ...
  • Zásada superficies solo cedit 

   Vrána, Tomáš (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2015)
   Date of defense: 15. 5. 2015
   Resumé Tato práce je zaměřena na zásadu superficies solo cedit známou již z římského práva, dle které platí, že povrch ustupuje půdě. V důsledku tohoto pravidla platí, že vše, co je na pozemku postaveno a co na něm vzejde ...
  • Zásada superficies solo cedit 

   Sabaková, Ivana (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017)
   Date of defense: 11. 9. 2017
   PRINCIPLE OF SUPERFICIES SOLO CEDIT This thesis focuses on the superficies solo cedit principle, which can be translated as "the surface yields to the ground". The principle originated in Roman law and is projected into ...
  • Závěť 

   Šmat, Ondřej (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017)
   Date of defense: 11. 9. 2017
   The main goal of this thesis is the complex description of the testament. The problems of this ancient and utmost important instrument of law, which is given to the testator to decide who will get his property after his ...
  • Závěť 

   Borková, Martina (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2013)
   Date of defense: 18. 9. 2013
   in English Death as a natural legal fact relates to every natural person. Law of succession, which is a component of general private law, affects life of every individual. The reason of this is the fact that the property ...
  • Závěť 

   Kotrnochová, Tereza (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2015)
   Date of defense: 14. 9. 2015
   V ČESKÉM JAZYCE Cílem mé diplomové práce bylo provést podrobnou analýzu jednoho z nejvýznamnějších institutů dědického práva - závěti. Druhotným cílem bylo stručně porovnat českou právní úpravu závěti s právní úpravou ve ...
  • Způsob a rozsah náhrady škody 

   Janurová, Petra (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 18. 1. 2016
   v českém jazyce Diplomová práce se věnuje úpravě způsobu a rozsahu újmy v občanském právu, která je systematicky zařazena do části čtvrté nového občanského zákoníku, nazvané Relativní majetková práva a dále do její hlavy ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV