• Kozácká Ukrajina v letech 1657-1676 

   Laube, Pavel (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 13. 9. 2010
   Tématem této bakalářské práce je kozácká Ukrajina v období prvních fází Ruiny, po smrti hetmana Bohdana Chmelnického. Analyzovány jsou zde příčiny počátku dezintegrace kozáckého hejtmanátu i podstata jevů, kterými se tato ...
  • Kurfiřt Fridrich Vilém Braniborský a klevsko-marské stavy v letech 1640-1654. Stavy jako aktéři mezinárodní politiky a panovnický "minimální program" po třicetileté válce 

   Kozmanová, Irena (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 27. 10. 2007
   Práce se zabývá vztahy kurfiřta Fridricha Viléma Braniborského a zemských stavů západních zemí jeho složeného státu, Kleve-Mark, ve 40. a první polovině 50. let 17. století. Prostřednictvím analyzování prostředků, které ...
  • Kurfiřt Fridrich Vilém Braniborský a klevsko-marské stavy v letech 1640-1654. Stavy jako aktéři mezinárodní politiky a panovnický "minimální program" po třicetileté válce 

   Kozmanová, Irena (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 19. 9. 2007
   Práce se zabývá vztahy kurfiřta Fridricha Viléma Braniborského a zemských stavů západních zemí jeho složeného státu, Kleve-Mark, ve 40. a první polovině 50. let 17. století. Prostřednictvím analyzování prostředků, které ...
  • Migrace, jazyk a integrace (srovnání Nizozemska a Vlámska v sedmdesátých a osmdesátých letech 20. století) 

   Vokáčová, Martina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 8. 9. 2015
   Bakalářská práce se zabývá nizozemskými a vlámskými politikami vůči imigrantům v sedmdesátých a osmdesátých letech 20. století a tím, jaká role je v nich přisuzována jazyku. Zkoumá argumenty a koncepty, kterými byly tyto ...
  • Náboženská otázka jako faktor desintegrace Polsko-Litevské unie 

   Laube, Pavel (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 11. 9. 2013
   Práce se zabývá fungováním multikonfesijní společnosti v Polsko-litevské unii první poloviny 17. století. Hlavní pozornost je věnována konfliktům, které náboženství mezi elitami vyvolávalo. Ty jsou analyzovány z pohledu ...
  • Obléhání Olomouce v roce 1758 a jeho soudobá reflexe 

   Borovský, Jiří (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 19. 9. 2007
   Sedmiletá válka (1756-1763) patřila díky své intenzitě, válečným škodám a ztrátám na životech mezi nej rozsáhlej ší konflikty 18. století. Válečné události zasáhly nejen Evropu, ale bojovalo se také v koloniích a na oceánech, ...
  • Obraz únorového převratu 1948 v Československu v soudobém tisku 

   Bartůňková, Eliška (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 11. 9. 2017
   This bachelor thesis examines the representation of the Czechoslovak February 1948 coup in Rudé právo and Svobodné noviny. Its aim is to find out the difference between the periodicals and the possible change of Svobodné ...
  • Otázka stability moci v polském státě: analýza politického rozhodovacího procesu za vasovské dynastie 

   Květina, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 14. 9. 2009
   Cílem této studie je analýza mocenských vztahů se zaměřením na parlamentní proceduru a přijímání kolektivních rozhodnutí v polské šlechtické republice během vlády vasovské dynastie. Pro posouzení charakteru mocenské struktury ...
  • Podstata a strategie šíření turnerského "völkisch" světonázoru 

   Klement, Martin (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 20. 2. 2019
   In the Austrian-Hungarian, ethnically German gymnastic unions of "Deutscher Turnerbund" and "Turnkreis Deutsch-Österreich", between the late 1880s and 1918 there was an officially propagandized set of racial, nationalistic ...
  • Politický a hospodářský vývoj vybraných zemí RVHP v sedmdesátých a osmdesátých letech 20. století 

   Szobi, Pavel (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 2. 10. 2007
   Rada vzájemné hospodářské pomoci (RVHP) byla organizací, která vznikla spíše z politických než hospodářských důvodů. V prvních letech své existence byla mocenským nástrojem Sovětského svazu k hospodářskému ovládnutí zemí ...
  • Politický a hospodářský vývoj vybraných zemí RVHP v sedmdesátých a osmdesátých letech 20. století 

   Szobi, Pavel (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 10. 9. 2007
   Rada vzájemné hospodářské pomoci (RVHP) byla organizací, která vznikla spíše z politických než hospodářských důvodů. V prvních letech své existence byla mocenským nástrojem Sovětského svazu k hospodářskému ovládnutí zemí ...
  • Politika Německa vůči Rusku na přelomu 1917-1918 

   Šulc, Jakub (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 17. 9. 2010
   Práce pojednává o zahraniční politice císařského Německa a jeho spojenců vůči bolševickému Rusku na přelomu let 1917 a 1918. Zabývá se problematikou motivace a rozdílných přístupů k vedení vnější politiky jak na německé, ...
  • Postoj F. D. Roosevelta k otevření druhé fronty 

   Calta, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 10. 9. 2012
   Tato práce se zabývá problematikou britsko - amerického spojenectví v průběhu Druhé světové války a snahou spojenců provést masivní invazi v západní Evropě. Vše je nahlíženo především z perspektivy amerického prezidenta ...
  • Proměny tzv. kamaril v ruských dějinách 18. století 

   Šínová, Lenka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 19. 9. 2012
   Tato diplomová práce se zabývá proměnami kamaril tří ruských panovníků. Úvod pojednává o pramenech a literatuře k tomuto tématu. V další kapitole jsou definovány pojmy kamarila, favorit, favoritismus a absolutismus. ...
  • První námořní zákon německé císařské flotily 

   Schuster, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 4. 2. 2016
   Diplomová práce se zabývá problematikou německého císařského námořnictva na konci 19. století, prvním námořním zákonem a osobností Alfreda Tirpitze. Text je rozdělen do devíti kapitol. První kapitola pojednává o historii ...
  • Příčiny vzniku studené války 

   Machurka, Michal (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 8. 9. 2014
   Tato bakalářská práce analyzuje vývoj vztahů tří mocností mezi sebou a jejich vztahy vůči Turecku a Řecku. V případě Turecka od meziválečného období do schválení Marshallova plánu v dubnu 1948. V případě Řecka od druhé ...
  • Rakouská zahraniční politika Felixe knížete Schwarzenberga - idea Mitteleuropy 

   Hálek, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 1. 7. 2010
  • Recepce Friedricha Ludwiga Jahna a jeho idejí v Německém turnerském svazu 

   Klement, Martin (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 1. 6. 2011
   Cílem předkládané práce je analyzovat proměnu ve vnímání osobnosti Friedricha Ludwiga Jahna (1778-1852), zakladatele německého tělocvičného hnutí, a jeho ideologie v Německém turnerském svazu. Pod vlivem stupňujícího se ...
  • Rodina Španielova v Jaroměři za první světové války 

   Ročeň, František (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 10. 9. 2012
   Tato bakalářská práce se týká studia každodennosti v českých zemích během první světové války. Zaměřuje se na východočeské město Jaroměř, jakožto na konkrétní region, na jehož příkladu analyzuje dopady války na české ...
  • Rusko na fotografiích přelomu 19. a 20. století 

   Uriková, Lucie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 12. 9. 2017
   Ve své práci hodlám podrobit analýze vývoj ruské dokumentární fotografie v letech 1839- 1917, čili v období od vzniku fotografie po pád carství, který je mezníkem ve tvorbě mnoha uměleckých směrů. Dokumentární fotografii ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: dspace (at) is.cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV