• Kupní smlouva a její spotřebitelské aspekty 

   Defence status: DEFENDED
   Málek, Radek (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2009)
   Date of defense: 18. 5. 2009
   66 8 Závěr Podnikatelé a spotřebitelé denně uzavírají rutinně kupní smlouvy, aniž by často přesně věděli, jaký má tato jimi uzavíraná kupní smlouva právní status nebo kde hledat zákonná ustanovení v případě rozporů. Tomuto ...
  • Kupní smlouva, Kaufvertrag - srovnání českého a německého práva 

   Defence status: DEFENDED
   Tůmová, Jitka (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2009)
   Date of defense: 29. 10. 2009
   57 Kapitola III.: Shrnutí Pokud bych se m la vyjád it k jeho len ní a užívané terminologii, p íliš š astné mi nep ipadá ozna ení "absolutní majetková práva " a "relativní majetková práva" ( ást t etí a tvrtá NOZ). Vzhledem ...
  • Majetková podstata v insolvenčním řízení 

   Defence status: DEFENDED
   Mánek, Václav (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
   Date of defense: 12. 9. 2018
   Tato diplomová práce měla za cíl analyzovat ty části insolvenčního zákona zabývající se majetkovou podstatou a zároveň definovat všechny pojmy s tím související. Dílčím cílem práce bylo identifikovat ta ustanovení insolvenčního ...
  • Majetková podstata v insolvenčním řízení 

   Defence status: DEFENDED
   Fuksa, Jan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2020)
   Date of defense: 8. 9. 2020
   v českém jazyce Tato diplomová práce je věnována institutu majetkové podstaty v insolvenčním řízení. Majetková podstata je klíčovým institutem insolvenčního práva, protože na jeho obsahu závisí dosažení samotného cíle ...
  • Majetková podstata v insolvenčním řízení 

   Defence status: DEFENDED
   Chuchro, Jan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017)
   Date of defense: 18. 5. 2017
   This thesis deals with two main topics: the insolvency proceeding in Czech republic according the Incolvency Code, and the Institute of assets. It also provides short comparision of the chosen legal institutes of the assets ...
  • Majetková podstata v insolvenčním řízení 

   Defence status: DEFENDED
   Marek, David (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
   Date of defense: 12. 9. 2018
   Tato práce je věnována institutu majetkové podstaty. Majetková podstata představuje jeden z nejzákladnějších a nejvýznamnějších institutů insolvenčního práva. Majetkovou podstatou dle insolvenčního zákona představuje majetek ...
  • Majetková podstata v insolvenčním řízení 

   Defence status: DEFENDED
   Marian, Daniel (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 12. 9. 2016
   Shrnutí Předmětem této diplomové práce je institut majetkové podstaty, jeden ze základních právních institutů insolvenčního řízení, který hraje zcela klíčovou roli v procesu řešení dlužníkova úpadku a uspokojení dlužníkových ...
  • Majetková podstata v insolvenčním řízení 

   Defence status: DEFENDED
   Bistárová, Eva (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2020)
   Date of defense: 12. 5. 2020
   Assets in Insolvency Proceedings Abstract The diploma thesis provides comprehensive analysis of an institute of assets in insolvency proceedings. The first chapter focuses on a definition of assets aiming at importance of ...
  • Majetková podstata v insolvenčním řízení , se zaměřením na proces zpeněžení nemovitých věcí 

   Defence status: DEFENDED
   Hafner, Jakub (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 16. 5. 2016
   Resumé ČJ Majetková podstata je základní kámen řízení o úpadku, též známého jako insolvenčního řízení a slouží jako výchozí institut pro tuto práci. Bez znalosti rozsahu tohoto pojmu, včetně jeho provázanosti s dalšími ...
  • Mediace jako alternativní způsob řešení sporů 

   Defence status: DEFENDED
   Římanová, Hana (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 16. 5. 2016
   70 Abstrakt Mediace jako alternativní způsob řešení sporů Tématem předložené diplomové práce je mediace v netrestních věcech jako jedna z forem mimosoudních řešení sporů. Mediace je v České republice tématem stále aktuálním. ...
  • Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů 

   Defence status: DEFENDED
   Tesárková, Markéta (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017)
   Date of defense: 18. 10. 2017
   The purpose of my thesis is to analyze the legal regulation of the alternative consumer dispute resolution. The thesis is divided into seven chapters. Chapter one contains brief definition of the relevant concepts which ...
  • Možnosti využití rozhodčího řízení v ČR (právně-komparativní analýza) 

   Defence status: DEFENDED
   Anzenbacher, Vilém (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2014)
   Date of defense: 25. 9. 2014
   Cílem mé diplomové práce je zhodnocení limitů arbitrability pracovněprávních sporů v České republice, popis rakouské právní úpravy a následné zamyšlení se nad možnostmi řešení tuzemských problémů spojených s arbitrabilitou ...
  • Náhrada nákladů řízení v bagatelních sporech 

   Defence status: DEFENDED
   Zuska, Pavel (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2015)
   Date of defense: 22. 1. 2015
   Resumé Cílem této práce je poukázat na nárůst počtu bagatelních sporů, analyzovat jeho příčiny, zachytit vývoj relevantní legislativy a judikatury a vypořádat se s některými hlavními právními argumenty vztahujícími se k ...
  • Náhrada nákladů řízení v nalézacím a exekučním řízení 

   Defence status: DEFENDED
   Jelínek, Lukáš (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2020)
   Date of defense: 12. 5. 2020
   The purpose of the thesis Reimbursement of costs in trial proceedings and enforcement proceedings is to provide a comprehensive view of the legal regulation on the topic of reimbursement of costs in trial and enforcement ...
  • Náhrada nákladů řízení v nalézacím a exekučním řízení 

   Defence status: DEFENDED
   Šedivá, Lucie (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 19. 9. 2016
   Diplomová práce Náhrada nákladů řízení v nalézacím a exekučním řízení popisuje hlavní aspekty související s náhradou nákladů řízení ve dvou zmíněných druzích civilního procesu. Náhrada nákladů je chápána jako podružné téma, ...
  • Náhrada nákladů řízení v nalézacím a exekučním řízení 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Kubíček, Tomáš (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
   Date of defense: 16. 5. 2018
   50 Náhrada nákladů v nalézacím a exekučním řízení Abstrakt Diplomová práce náhrada nákladů řízení v nalézacím a exekučním řízení popisuje a hodnotí vybrané instituty týkající se náhrady nákladů v nálezacím a exekučním ...
  • Náhrada nákladů řízení v nalézacím a exekučním řízení 

   Defence status: DEFENDED
   Mařík, Jiří (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017)
   Date of defense: 26. 9. 2017
   1 Summary This thesis investigates the main perspectives of the reimbursement of costs in trial proceedings and enforcement proceedings. During the process of the judicial decision- making is often the issue of reimbursement ...
  • Náhrada nákladů řízení v nalézacím a exekučním řízení 

   Defence status: DEFENDED
   Černý, František (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
   Date of defense: 20. 9. 2019
   Náhrada nákladů řízení v nalézacím a exekučním řízení Abstrakt Cílem diplomové práce je podat ucelený výklad o problematice náhrady nákladů řízení v nalézacím a exekučním řízení. Přestože se podle některých názorů jedná ...
  • Náhrada nákladů řízení v nalézacím a exekučním řízení 

   Defence status: DEFENDED
   Hadáček, Ondřej (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2020)
   Date of defense: 8. 9. 2020
   Diplomová práce pojednává o tématu náhrady nákladů řízení v nalézacím a exekučním řízení. Jejím hlavním cílem je poskytnout ucelený vhled do této problematiky a vyložit její stěžejní instituty. V rámci diplomové práce je ...
  • Náhrada nákladů řízení v nalézacím a exekučním řízení 

   Defence status: DEFENDED
   Kubíček, Tomáš (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
   Date of defense: 29. 1. 2019
   Reimbursement of costs in trial proceedings and enforcement proceedings Abstract Thesis Reimbursement of costs in trial proceedings and enforcement proceedings describes and evaluates selected concepts concerning the ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV