• Problematika zajišťování veřejně dostupné péče o děti do tří let (Česká republika v kontextu Evropské Unie) 

   Dvořáková, Barbora (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 2. 6. 2010
   Diplomová práce s názvem "Problematika zajištování verejne dostupné péce o deti do trí let - Ceská republika v kontextu Evropské unie" ve své první cásti nejprve priblíží spolecná témata rodinné politiky Evropské unie a ...
  • Profesní začátky učitelky mateřské školy 

   Pavlovová, Ivona (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009)
   Date of defense: 29. 5. 2009
   Diplomová práce je zaměřena na připravenost začínajících učitelek na samostatnou práci v mateřské škole z hlediska požadavků Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Teoretická část zpracovaná za pomoci ...
  • Proměny pojetí dítěte v dětství 

   Petráková, Dana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 9. 1. 2013
   In the content of the dissertation we aim to think of the question if the changes in educational system do influenece the point of view on a child, childhood and child itself. The theoretical part is focused on the research ...
  • Proměny rozvíjení poznání, prvouky, přírodovědy a vlastivědy v čase, ve vzdělávacím programu a v praxi 

   Adamcová, Ludmila (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2006)
   Date of defense: 27. 9. 2006
   Disertační práce na téma "Proměny rozvíjení poznání, prvouky, přírodovědy a vlastivědy v čase , ve vzdělávacím programu a v praxi" je zpracována jako volné pokračování řešení problematiky vzdělávacích programů na bázi ...
  • Průběh vzdělávání jako jedna z oblastí vlastního hodnocení mateřské školy 

   Syslová, Zora (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 5. 5. 2010
   Hodnocení průběhu vzdělávání je jednou částí autoevaluačních procesů v mateřské škole. Jde o velmi významnou část mapující složitý systém institucionálního vzdělávání dětí předškolního věku. Z hlediska vývoje osobnosti ...
  • Předškolní výchova, vzdělávání a péče v německy mluvících kantonech Švýcarska 

   Loudová Stralczynská, Barbora (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 31. 5. 2010
   Práce se zabývá institucemi poskytujícími předškolní výchovu, vzdělávání a péči v německých kantonech ve Švýcarsku. Popisuje organizační struktury předškolní pedagogiky. Seznamuje s fungováním Kindergarten zajišťujících ...
  • Příprava a realizace kurikula. Vliv profesní přípravy učitelky na kvalitu tvorby vlastní pedagogické dokumentace 

   Kuběnová, Michaela (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 27. 5. 2011
   Klíčová slova kurikulum, vzdělávací program, učitelka, mateřská škola, kompetence, profesní příprava, vzdělávací obsah, cílové kategorie, Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Anotace Tato diplomová práce ...
  • Příprava učitelek mateřských škol na pedagogických školách 

   Rážová, Hana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009)
   Date of defense: 22. 9. 2009
   Práce popisuje v teoretické části historický vývoj učitelské profese a učitele současnosti. V praktické části porovnává všechny pedagogické fakulty v České republice, Které se zaměřují na vysokoškolské vzdělávání předškolních ...
  • Přípravné třídy pro děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí 

   Vokounová, Monika (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2008)
   Date of defense: 21. 1. 2008
   Diplomová práce představuje výchovně vzdělávací činnosti v přípravné třídě určené předškolním dětem ze sociokulturně znevýhodněného prostředí, v průběhu školního roku 2006 - 2007. Vznikala na základě vlastních pedagogických ...
  • Současné netradiční formy péče o děti předškolního věku 

   Slavotínková, Jana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2006)
   Date of defense: 19. 5. 2006
   The thesis deals with the present offer situation of untraditional ways in children's preschool care, its availability and quality, while evaluating the contribution o f stays in such centres for a child. To obtain ...
  • Spontánní aktivity dětí v přírodě a předškolní výchova 

   Šircová, Ivana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 19. 3. 2012
   NÁZEV: Spontánní aktivity dětí v přírodě a předškolní výchova AUTOR: Ivana Šircová KATEDRA: Katedra primární pedagogiky ŠKOLITEL: doc. PhDr. Eva Opravilová, CSc. ABSTRAKT: Práce se zabývá fenoménem spontánních aktivit dětí ...
  • Teorie a praxe výchovy dětí do tří let v prostředí německé mateřské školy 

   Vacková, Veronika (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 10. 9. 2013
   ANOTACE: Práce se zabývá institucionální výchovou a vzděláváním dětí do tří let v českém a německém prostředí. Seznamuje se současnou situací výchovy a vzdělávání dětí raného věku s přihlédnutím k historickým souvislostem, ...
  • Učitel v mateřské škole 

   Sklenářová, Monika (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2007)
   Date of defense: 23. 5. 2007
  • Vliv přírodního prostředí na rozvoj pohybových a poznávacích schopností dítěte předškolního věku 

   Havířová, Martina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 10. 9. 2013
   Tato práce se zabývá vlivem přírodního prostředí na rozvoj pohybových a poznávacích schopností dítěte předškolního věku. Cílem práce je zjistit vliv edukace v přírodním prostředí na úroveň motorických dovedností a poznatků ...
  • Volnočasové aktivity rodin s předškolním dítětem 

   Zachová, Radka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2007)
   Date of defense: 18. 1. 2007
   The submitted diploma work was focused on the problems of how the families with pre-school children spend their free time. The main focus was to find out how they spend the free time in cities and towns. The main goal of ...
  • Výchova dítěte do tří let v rodině i mimo rodinu 

   Pikorová, Karolína (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009)
   Date of defense: 21. 9. 2009
   This bachelor work deals with problems of raising children up to three years of age inside of the family and outside of it. The main objective of the survey was to find out what parents think about the conccpt of maternity ...
  • Výchovné vlivy prostředí (nabídka hraček a pomůcek pro předškoláka) 

   Schwarzová, Zuzana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 17. 9. 2013
  • Zájmová činnost předškolních dětí (s přihlédnutím k podmínkám v úplných a neúplných rodinách) 

   Čedíková, Petra (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 31. 5. 2010
   Diplomová práce mapuje přístup rodin k zájmové činnosti dětí předškolního věku vzhledem k tomu, jaký je jejich sociální status, hodnotová životní orientace a výchovný styl. Zaměřuje se na rozdíly v přístupu a podmínkách v ...
  • Zájmová činnost předškolního dítěte v mateřské škole 

   Vrkoslavová, Marie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2008)
   Date of defense: 21. 1. 2008
   Hlavním záměrem diplomové práce je charakteristika současného stavu nabídky zájmových činností ve vybraném regionu. Nastiňuje její vývoj a vzájemný vztah mezi činnostmi vycházejícími z Rámcového vzdělávacího programu pro ...
  • Zájmová činnost předškolního dítěte v mateřské škole (se zřetelem k očekávání rodičů) 

   Novotná, Petra (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2008)
   Date of defense: 16. 5. 2008
   Hobbitry of pre-school child in the nursery school (in view of parent's suspension) it's very discussed today. Above all our society should engage in this problem a it should respect requirements, that call for children, ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV