• Proměna charakteru přátelských vztahů od adolescence k mladé dospělosti 

   Lacková, Lucie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 21. 5. 2013
   During the whole life people tend to make new relations with other people. Some relationships, based on their character, are closer than others; therefore we call them close relationships. Friendship, which is described ...
  • Proměny vnímané akademické účinnosti při přechodu na střední školu 

   Lávičková, Soňa (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 8. 9. 2016
   Práce se věnuje proměnám vnímané akademické účinnosti u adolescentů v souvislosti se změnami školního prostředí a nároků studia. Vnímaná akademická účinnost (academic efficacy) je vymezena jako jeden z prediktorů školní ...
  • Prověření vybraných subtestů diagnostické baterie Woodcock - Johnson v českém prostředí 

   Micková, Hana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 24. 1. 2018
   Testová baterie Woodcock-Johnson, 4. vydání, je nejaktuálnější verze této diagnostické baterie mapující kognitivní funkce u dětí a dospělých. Jedná se o velmi obsáhlou testovou baterii a adaptace české verze této metody ...
  • Prožívání rozumově nadaných jedinců s dyslexií 

   Kletečková, Eliška (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 5. 9. 2017
   This thesis focuses on the topic of the experience of talented people with dyslexia. These 'twice exceptional' students are a group of people who deserves more attention than it is nowadays devoted. It is a specific group ...
  • Přesnost monitorování v procesu dosahování výsledků žáků ve škole 

   Pešout, Ondřej (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 21. 5. 2012
   Tato práce byla zaměřena na zkoumání přesnosti monitorování jako strategie, která může sloužit žákům jako účinná metoda při dosahování výsledků ve škole. V teoretické části je přesnost monitorování představena jako metoda ...
  • Psychologické souvislosti edukace mimořádně nadaných dětí vzdělávaných ve speciálních a běžných třídách 

   Kojanová, Barbora (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 4. 9. 2019
   The diploma thesis aims to map creativity and motivation for learning in highly gifted children educated in common and special classes of primary schools. The theoretical part deals with giftedness, characteristics of ...
  • Působení individualizované výuky na vybrané aspekty kognice a motivace 

   Patzelt, Daniel (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 27. 5. 2019
   Cílem práce je prozkoumat působení individualizované výuky na vybrané aspekty kognice a motivace. V teoretické části se práce věnuje funkcím potřebným k učení, motivaci v souvislosti se školní úspěšností a dále představuje ...
  • Rozvoj kognitivních funkcí u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami - Feuersteinovo instrumentální obohacení 

   Miková, Tereza (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 13. 9. 2011
   Instrumentální obohacování je celosvětově rozšířená metoda rozvoje kognitivních funkcí, od roku 2000 využívaná i v České republice. Její autor, Reuven Feuerstein, je hluboce přesvědčen o dispozici lidského jedince přizpůsobovat ...
  • Sebeřízené vzdělávání a jeho souvislost s vybranými psychologickými koncepty 

   Režná, Lucie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 4. 9. 2019
   Diplomová práce se zabývá koncepty kreativity a self-efficacy, a to konkrétně ve spojitosti s proudem sebeřízeného vzdělávání. V teoretické části práce je blíže představen fenomén svobodných škol, hlavních principů, kterými ...
  • Smysl akademického debatování pro rozvoj kritického myšlení u dospívajících 

   Čechová, Alena (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 3. 9. 2018
   Cognitive abilities in the age of adolescence reach a high standard. Critical thinking, an ability of each young individual, offers possible solutions for everyday situations as well as for complex tasks requiring an ...
  • Sociální dovednosti u vysokoškolských studentů 

   Linhartová, Kateřina (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2009)
   Date of defense: 19. 3. 2009
  • Specifické obtíže dospělých s dyslexií 

   Táborová, Zuzana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 7. 9. 2015
   Předkládaná diplomová práce se zabývá obtížemi dospělých s dyslexií. Jedná se o problematiku, které v České republice není věnováno příliš pozornosti. V rámci teoretické části je na základě české i zahraniční literatury ...
  • Strategie zvládání stresových situací v populaci jedinců s poruchami chování 

   Bidmonová, Tereza (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 13. 9. 2011
   3 Abstrakt Tématem práce jsou strategie zvládání stresových situací v populaci jedinců s poruchami chování. Východisko diplomové práce představuje předpoklad, že dospívající s poruchami chování vykazují výraznější obtíže ...
  • Syndrom vyhoření u žáků středních škol 

   Pechancová, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 8. 9. 2014
   Diplomová práce se zabývá novým jevem, školním vyhořením. Podává přehled základních problémů s ním spojených, různých příčin a proměnných, které při jeho rozvoji hrají roli. V úvodní části je stručná charakteristika ...
  • Teorie deficitů kognitivních funkcí v kontextu specifických poruch učení 

   Bortlíková, Kristina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 24. 1. 2018
   Cílem této práce je zhodnotit kognitivní profil zahrnující rozvinuté i deficitní kognitivní funkce u skupiny dětí a dospívajících se specifickými poruchami učení. Teoretická část práce seznamuje čtenáře s učením Reuvena ...
  • Teorie PASS - od výzkumů k intervenci 

   Khánská, Lenka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 6. 9. 2016
   Bakalářská práce je zaměřena na vznik a obsah teorie PASS (plánování, pozornost, současné a postupné zpracovávání informací). Také je uvedena teorie Zpracovávání informací R. A. Luriji, ze které teorie PASS vychází. Práce ...
  • Teorie PASS: diagnostický screeningový nástroj pro rodiče a učitele 

   Háse, Lenka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 4. 9. 2019
   The PASS theory createsa new perspective not only on intelligence but also the way of thinking and learning in general. The c oncept of intelligence is expanded by Lurij a's Keywords: PASS Theory , PASS Rating Scale , ...
  • Teorie zkušenosti zprostředkovaného učení ve výzkumu i praktických aplikacích 

   Machová, Šárka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 20. 6. 2018
   This bachelor thesis focuses on the Mediated Learning Experience theory (MLE). The main goal of this thesis is to map various areas of research and practice, where the MLE theory is used. Firstly, the literary review ...
  • Vhodnosť využitia Testu štruktúry inteligencie IST pri diagnostikovaní dyslexie u študentov stredných škôl 

   Vatrtová, Viera (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 22. 5. 2017
   Diploma thesis focuses on examination of the use of Intelligence Structure Test IST 2000 R in diagnostics of high school students with dyslexia. To verify the suitability of its use, the thesis compares overall results of ...
  • Vnímaná akademická účinnost u žáků s problematickým chováním v ústavní výchově 

   Matějková, Veronika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 5. 9. 2017
   The thesis deals with the topic of academic self-efficacy of pupils who have been given protective or institutional education due to significant problematic behaviour by the court and who became clients of children's homes ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV