• Diversity management 

   Táborská, Pavla (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 8. 9. 2011
   Tématem této bakalářské práce je diversity management tedy řízení diverzity v organizacích. Diversity management je představen jako koncept, který vychází z boje proti diskriminaci, oceňování interindividuálních rozdílů ...
  • Efektivní výběr a adaptace obchodních zástupců 

   Kahounová, Lucie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 19. 2. 2009
   P edložená bakalá ská práce se zabývá výb rem a následnou adaptací obchodních zástupc . Procesu výb ru a adaptace p edcházejí jasn dané a provázané aktivity, bez kterých by nebylo možné kvalitní výb r nových zam stnanc v ...
  • Externí personální poradenství 

   Trnková, Dagmar (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 5. 2. 2014
   This diploma thesis deals with the subject of external human resource consultancy. It introduces the comprehensive view on consultancy process and describes in detail the range of human resources agendas associated with ...
  • Firemní kultura 

   Pavelka, Robert (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 6. 9. 2011
   Tématem bakalářské práce je firemní kultura, po vymezení pojmu, je tento termín analyzován z hlediska struktury a typologie. Firemní kultura je nadále zkoumána v kontextu mezinárodních společností a problémů spojenými při ...
  • Firemní kultura 

   Křivka, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 20. 9. 2006
   Firemní kultura se postupně stává jedním z fenoménů stávajícího moderního managementu a to i přesto, že je ve své vlastní podstatě nesnadno uchopitelná, těžce definovatelná a postižitelná. Jeden z důvodů proč tomu tak je, ...
  • Funkce Kádrových a personálních útvarů v Československu v období 1948-1989 

   Šinkovec, Pavel (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 21. 6. 2016
   Bakalářská práce pojednává o dopadu činností Kádrových a personálních útvarů na jednotlivce, komunistickou stranu i celou československou společnost během období 1948- 1989. Na základě studia dobových dokumentů, studijních ...
  • Funkce rodinného zázemí v prevenci syndromu vyhoření 

   Escobedo Medina, Noemi (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 18. 9. 2014
   Diplomová práce se zabývá významnými faktory příčin a prevence syndromu vyhoření, a to z hlediska jedince, který je vyhořením ohrožen a z hlediska jeho vnějšího okolí. Cílem této práce je popsat vliv rodinného zázemí na ...
  • Harmonizace pracovního a osobního života 

   Vítová, Dominika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 19. 9. 2011
   Tato diplomová práce se věnuje tématu harmonizace pracovního a osobního života, jako důležité podmínky pro pracovní a životní spokojenost zaměstnance. Pozornost je zde věnována skutečnostem a faktorům, které mají na vnímání ...
  • Hmotná stimulace jako faktor pracovní motivace 

   Kománková, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 11. 9. 2014
   4 ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá vlivem hmotné stimulace na pracovní motivaci. Komplementárně k tomu se věnuje vybraným faktorům nehmotné stimulace, které jsou rovněž významnými činiteli ovlivňování pracovního výkonu. ...
  • Hodnocení pracovníků 

   Volfová, Veronika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 16. 2. 2010
   Bakalářská práce se zabývá problematikou hodnocení pracovníků, která je jednou z důležitých personálních činností. Hodnocení pracovníků poskytuje významné informace pro organizaci a slouží jako cenný podklad pro další ...
  • Hodnocení pracovníků 

   Justová, Gabriela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 18. 5. 2006
   Hodnocení pracovníku je některými autory přirovnáváno k používání bezpečnostních pásu. Všichni vědí, že jejich používání je nutné, ale většina lidí jejich používání nemá ráda. Zaměstnanci i manažeři mají z pracovního ...
  • Hodnocení příslušníků vybraných bezpečnostních sborů 

   Schwanková, Michaela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 6. 9. 2012
   3 Abstrakt Hodnocení pracovníků je jednou z personálních činností, která je považována za účinný nástroj kontroly, usměrňování a motivování pracovníků. Odlišnost služebního poměru od pracovního přináší rozdíly i v hodnocení ...
  • Hodnocení zaměstnanců 

   Zábranská, Lenka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 7. 9. 2009
   Cílem bakalářské práce "Hodnocení zaměstnanců" je na základě teoretických znalostí navrhnout a zavést systém hodnocení zaměstnanců ve společnosti Internet, s.r.o. Práce se logicky věnuje nejprve analýze pracovních míst a ...
  • Hodnocení zaměstnanců 

   Krausová, Petra (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 9. 9. 2008
   Hodnocení zam stnanc je jednou z klí ových inností v dnešní moderní personalistice. Napomáhá organizaci získat informace a podklady o pracovních výkonech, jednání a pracovních schopnostech zam stnanc . Prost ednictvím ...
  • Hodnocení zaměstnanců 

   Recová, Daniela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 18. 5. 2006
   V poslední době se cílem každé orgamzace stalo zvyšování výkonnosti a potažmo tak i zisku. Jak lze však dosáhnout tohoto nesnadného cíle? Toho, aby v organizaci vše ladilo a docházelo k plnému využití všech zdrojů potřebných ...
  • Hodnocení zaměstnanců 

   Staňková, Jaromíra (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 16. 2. 2011
  • Identifikace s organizační kulturou jako faktor pracovní spokojenosti 

   Nováková, Andrea (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 12. 9. 2013
   4 Abstract The bachelor thesis deals with the identification with an organisational culture as a job satisfaction factor. It is focused on the concept of organisational culture, its content, structure, formation, determinants, ...
  • Informační podpora pacientů s roztroušenou sklerózou v České republice 

   Houdková, Tereza (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 1. 9. 2016
   Bakalářská práce se zabývá informační podporou pacientů s roztroušenou sklerózou, jejich blízkých i široké veřejnosti v České republice. První část práce vymezuje nemoc roztroušená skleróza jako takovou a popisuje vývoj ...
  • Interaktivní metody vzdělávání dospělých 

   Krepindlová, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 15. 9. 2008
   Dospělí se mohou vzdělávat pomocí různých metod. Volba metody závisí na tom, co se má jedinec naučit. Tato práce představuje interaktivní metody vzdělávání dospělých, které vycházejí ze zážitkové pedagogiky a snaží se ...
  • Interim Management 

   Šagátová, Adéla (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 6. 9. 2012
   1 Abstrakt Tato bakalářská práce pojednává o interim managementu v jeho mezinárodní i tuzemské rovině. Interim management je časově ohraničené zprostředkování manažerských služeb podniku. Tato práce podává obraz o příčinách ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV