• Lexikálně - sémantická rovina u dětí s vývojovou dysfázií z dynamického pohledu 

   Defence status: DEFENDED
   Jehnětová, Martina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2008)
   Date of defense: 19. 5. 2008
   The thesis is divided in two main parties - the theoretical and the practical part. In the theoretical part 1 resumed the knowledge about the words, the vocabulary and about the saving of the vocabulary in the brain. 1 ...
  • Logopedická péče u sluchově postižených dětí mladšího školního věku na základních školách pro sluchově postižené 

   Defence status: DEFENDED
   Čiháková, Sandra (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 19. 1. 2010
   Diplomová práce se zabývá problematikou logopedické péče u dětí mladšího školního věku se sluchovým postižením. Porovnává výsledky dotazníkového šetření s výsledky pozorování logopedické péče na základních školách pro děti ...
  • Logopedické pomůcky v praxi 

   Defence status: DEFENDED
   Šifferová, Olga (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2006)
   Date of defense: 24. 5. 2006
   Tématem rigorózní práce je problematika teoretické báze a praktické báze pomůcky v logopedické intervenci. Teoretická část se představuje historická náhled v používání a vymezování pojmu pomůcka. Charakteristika postupuje ...
  • Možnosti logopedické intervence ve zdravotnickém zařízení s geriatrickým režimem 

   Defence status: DEFENDED
   Baborová, Eva (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 2. 6. 2010
   Tématem diplomové práce je problematika osob po cévních mozkových příhodách a jejich následná rehabilitace. Úvod teoretické části je věnován vymezení pojmu stáří z hlediska fyziologie a psychologie. Východiskem k teoretickému ...
  • Možnosti logopedické prevence v podmínkách běžné mateřské školy 

   Defence status: DEFENDED
   Švarcová, Lucie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2006)
   Date of defense: 23. 1. 2006
   Diplomová práce chce ověřit, jaké možnosti má logopedická prevence v podmínkách mateřské školy. V teoretické části se bude věnovat vymezení pojmu prevence z obecného hlediska a z hlediska logopedického. V praktické části ...
  • Narativa u jedinců s dysartrií a anartrií ve školním věku 

   Defence status: DEFENDED
   Trávníčková, Marcela (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2007)
   Date of defense: 25. 5. 2007
   Logopedie se zabývá sdělovacím čili komunikačním procesem, uskutečňovaným řečí mluvenou, psanou a posunkovou. Jsou však i jiné varianty komunikace, jež v souhrnu nás opravňují k tomu, abychom komunikaci pokládali za životní, ...
  • Návrh na vyšetřování artikulace u dětí předškolního věku 

   Defence status: DEFENDED
   Hrušková, Kateřina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009)
   Date of defense: 11. 6. 2009
  • Návrh na vyšetřování artikulace u dětí předškolního věku 

   Defence status: DEFENDED
   Svobodová, Adéla (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009)
   Date of defense: 11. 6. 2009
  • Obtíže žáka s vývojovou dysfázií při osvojování anglického jazyka 

   Defence status: DEFENDED
   Pilousová Baumannová, Gabriela (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2006)
   Date of defense: 23. 1. 2006
   Z kvalitativní analýzy uvedené v kapitole 4.7 implicitně vyplývá, že se dosavadní metodika výuky cizích jazyků u dysfatických žáků příliš neosvědčuje. Je proto třeba hledat jiné postupy, které by pomohly kompenzovat ...
  • Paměťové funkce u dětí s vývojovou vadou 

   Defence status: DEFENDED
   Plívová, Markéta (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2007)
   Date of defense: 22. 1. 2007
   The diploma thesis briefly drala with the problem of memory functions of children with specific language disorder -developmental sérech impediment. The theoretical devotes to the explanation of basic terms - memory, memory ...
  • Podpora a stimulace komunikačních dovedností u dětí s vrozenou hluchoslepotou 

   Defence status: DEFENDED
   Pavlíčková, Hana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2008)
   Date of defense: 20. 5. 2008
   Diploma thesis engaged in the communication skills of children with congenital deafblind toward their parents and the next of kin. There are two parts of diploma thesis - theoretical part and empirical part. The first one ...
  • Podpůrný materiál v terapii vyprávění příběhu se získanou narušenou komunikační schopností 

   Defence status: DEFENDED
   Vašková, Michaela (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2006)
   Date of defense: 23. 1. 2006
   Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1 tel.: +420 221 900 111 www.pedf.cuni.cz IČ 00216208 DIČ CZ00216208 Dle čl. 4 Opatření rektora č. 6/2010 o Zpřístupnění elektronické databáze závěrečných prací http://www.cuni.cz/UK-3470.html ...
  • Pomůcky pro děti s narušenou komunikační schopností 

   Defence status: DEFENDED
   Formanová, Kristýna (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 18. 9. 2012
   Tématem bakalářské práce je problematika teoretické báze a praktické báze pomůcky pro děti s narušenou komunikační schopností. Teoretická část vymezuje pojem pomůcka. Charakteristika postupuje od obecného pojmu ke speciálnímu ...
  • Pomůcky pro děti s narušenou komunikační schopností 

   Defence status: DEFENDED
   Formanová, Kristýna (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 10. 9. 2015
   Cílem diplomové práce je problematika pomůcek pro děti s narušenou komunikační schopností, resp. děti s odlišným mateřským jazykem. Tzn. zmapování problematiky podpory osvojení jazykového systému žáky s odlišným mateřským ...
  • Porovnání ontogenetického vývoje řeči dítěte od narození do šesti let věku v českém a hebrejském jazyce 

   Defence status: DEFENDED
   Deiml, Elon (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009)
   Date of defense: 1. 6. 2009
   Ve své diplomové práci porovnávám ontogenetický vývoj v českém a hebrejském jazyce od narození do šesti let věku dítěte. Analyzuji příslušnou odbornou literaturu a používám zdroje z oblasti psychologie, lingvistiky a logopedie.
  • Porovnání výkonnosti ve slovníkové zkoušce u dětí a žáků s vývojovou dysfázií a získanou afázií 

   Defence status: DEFENDED
   Dušková, Lucie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 2. 6. 2010
   Diplomová práce se skládá ze dvou hlavních částí - části teoretické a části praktické. Teoretická část shrnuje poznatky o jazykové komunikaci, slově a slovní zásobě a zmiňuje různost pohledů na model jazyka s důrazem na ...
  • Problematika diagnostikování slovní zásoby u dětí předškolního věku 

   Defence status: DEFENDED
   Matušková, Klaudia (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 17. 6. 2013
   Diplomová práce je zaměřena na problematiku diagnostikování slovní zásoby u dětí předškolního věku. Práci tvoří dvě stěžejní oblasti. Jedná se o část teoretickou, v které shrnujeme poznatky týkající se diagnostiky obecně, ...
  • Projevy osob s demencí v komunikačním procesu (v různých fázích Alzheimerovy choroby) 

   Defence status: DEFENDED
   Diblíková, Hana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2008)
   Date of defense: 20. 5. 2008
   Although communication disorders belong among basic manifestations of dementia syndrom, professional speech care for people with these kinds of disorders in the Czech Republic is still just a theory. The topic of the present ...
  • Přínos P-P-Pes (Pro-Parki-Program edukačně stimulační - skupinový logopedický program na rekondičních pobytech) 

   Defence status: DEFENDED
   Kramerová, Michaela (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 4. 2. 2011
   The contribution of P - P - Pes (Pro - Parki - The educationally stimulating) (group logopedical program for reconditioning stays) Mgr. Michaela Kramerová Abstract The thesis is focused on a group speech therapy, which is ...
  • Reedukace sluchového vnímání u dětí předškolního věku 

   Defence status: DEFENDED
   Štochlová, Markéta (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2008)
   Date of defense: 22. 1. 2008
   Tématem této práce je vytvoření skupinového program u pro děti předškolního věku, který se bude věnovat reedukaci dílčích oblasti sluchového vnímání. V teoretické části se budu zaměřovat na oblast sluchového vnímání jako ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV