• Pojetí smrti u předškolních dětí 

   Defence status: DEFENDED
   Marešová, Zuzana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 6. 9. 2017
  • Práce s nadanými žáky v 1. ročníku ZŠ 

   Defence status: DEFENDED
   Hynková, Šárka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2008)
   Date of defense: 15. 5. 2008
   La thse s'adonne la question d'enseignement des élves doués dans la premire année de l'école primaire. La thse résume dans la partie théorique des informations disponibles concernants le talent et les élves doués. La partie ...
  • Práce třídního učitele s pravidly života ve třídě 1. stupně základní školy 

   Defence status: DEFENDED
   Kunzmannová, Renata (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2020)
   Date of defense: 3. 6. 2020
   The aim of the diploma thesis is to describe and characterize possible causes of class indiscipline, to find a connection between non-disciplinary pupils at primary school and chosen teacher strategies for dealing with ...
  • Problematika integrace nadaných žáků 

   Defence status: DEFENDED
   Chobotová, Petra (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2008)
   Date of defense: 14. 1. 2008
   Diplomová práce na téma problematika integrace nadaných žáků obsahuje teoretickou a praktickou část. Teoretická část je zaměřena na pojmové zmapování problematiky nadání a vývoj jeho pojetí. Popisuje osobnost mimořádně ...
  • Problematika výchovy k toleranci na primární škole 

   Defence status: DEFENDED
   Králová, Romana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2006)
   Date of defense: 18. 1. 2006
   Ve své diplomové práci jsem se snažila shromáždit poznatky a názory na toleranci u dětí mladšího školního věku. Kamarádský vztah založený na vzájemném respektu patří v dnešní době mezi nej důležitější cíle výchovy a ...
  • Proměny pojetí dítěte a dětství 

   Defence status: DEFENDED
   Dluhošová, Adéla (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 23. 5. 2012
   Práce sleduje proměny pojetí dítěte a dětství od raného novověku po současnost se zvláštním důrazem na sledování kvality života kojenců a výchovných rad týkajících se prvního roku. V historické části se práce zabývá proměnami ...
  • Prosociální dovednosti jako součást etické výchovy v mateřské škole 

   Defence status: DEFENDED
   Nixová, Helena (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 18. 5. 2016
   Předškolní věk je jedno z nejdůležitějších období. To, co se dítě naučí a co prožije v předškolním věku, má vliv na celý jeho život. Velký problém vidím v tom, že dnes některé děti spolu neumějí spolupracovat, nerozdělí ...
  • Připravenost začínajícího učitele na práci s integrovaným žákem 

   Defence status: DEFENDED
   Kolářová, Jarmila (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009)
   Date of defense: 21. 5. 2009
   Diplomová práce se zabývá problematikou práce s integrovaným žákem. Je určena zejména pro začínající učitele. Vysvětluje důležité pojmy týkající se integrace postižených žáků do základní školy. Popisuje vývoj, historické ...
  • Příprava učitelů primární školy na výuku cizího jazyka 

   Defence status: DEFENDED
   Koukalová, Petra (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009)
   Date of defense: 21. 5. 2009
   Tato diplomová práce se zabývá přípravou učitelů primární školy na výuku cizího jazyka v České republice a v Rakousku. Zkoumá vzdělávací systémy obou zemí, jejich pojetí výuky cizího jazyka na prvním stupni a modely přípravy ...
  • Příprava začínajícího učitele na integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

   Defence status: DEFENDED
   Sauerová, Barbora (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009)
   Date of defense: 13. 1. 2009
   Diplomová práce se zabývá problematikou integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do běžné základní školy. Pojednává v souvislosti s tím o terminologii, o právní úpravě integrace v České republice. Autorka ...
  • Přístupy k dětem ve vícenárodnostních třídách MŠ a ZŠ 

   Defence status: DEFENDED
   Baker, Jarmila (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 7. 6. 2011
   Diplomová práce "Přístupy k dětem ve vícenárodnostních třídách MŠ a ZŠ" pojednává o současném přístupu k dětem v těchto třídách v mateřských a základních školách, a to jak ve školách českých, tak školách zahraničních. Práce ...
  • Reakce učitele na agresivní chování žáka 

   Defence status: DEFENDED
   Slámová, Jiřina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2007)
   Date of defense: 15. 1. 2007
   The objective of my work is to provide detailed information about children's aggressive behaviour and at the same time get teachers to know these responses and all the things that might influence them. The thesis describes ...
  • Reakce učitele na projevy nežádoucího chování ve třídě 

   Defence status: DEFENDED
   Dubovská, Jana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2006)
   Date of defense: 18. 1. 2006
   Pro svou diplomovou práci jsem si zvolila téma: Reakce učitele na projevy nežádoucího chování ve třídě. Domnívám se, že nežádoucí projevy chování jsou problémem, se kterým se učitelé setkávali již v minulosti, setkávají ...
  • Reakce učitele na situaci ohroženého dítěte 

   Defence status: DEFENDED
   Dudová, Stanislava (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2006)
   Date of defense: 20. 1. 2006
   Diplomová práce pojednává o situaci předškolního dítěte ohroženého ve vlastní rodině a o kompetencích učitele, takovému dítěti pomoci. V teoretické části diplomové práce je popsána historie syndromu CAN, jeho projevy u ...
  • Rizikové faktory v interakci začínajícího učitele primární školy se žákem 

   Defence status: DEFENDED
   Skřivánková, Markéta (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 8. 9. 2011
   Diplomová práce se zabývá interakcí začínajících učitelů primární školy se žáky. Cílem práce je zjistit, jaké strategie předcházejí nekázni, a srovnat postupy začínajících a zkušených učitelů. V neposlední řadě práce ...
  • Role asistenta v inkluzivní škole 

   Defence status: DEFENDED
   Jiráková, Anna (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2020)
   Date of defense: 3. 6. 2020
   This diploma thesis deals with the role of an assistant at the moment of inclusion. It focuses on the position of teaching assistant, which is currently often performed by students from faculties of education. The aim of ...
  • Rozvoj sociálně emocionálních dovedností předškolních dětí 

   Defence status: DEFENDED
   Aganjová, Lejla (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019)
   Date of defense: 17. 9. 2019
   This thesis defines social-emotional skills that need to be refined among pre-school children within the context of the beginning of schooling. The work also verifies the possibilities and limits of artefiletics in the ...
  • Rozvoj žákovské kompetence ke spolupráci 

   Defence status: DEFENDED
   Lukešová, Gabriela (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 18. 5. 2016
   Cílem diplomové práce je popsat a objasnit jednotlivé faktory, které působí na utváření a rozvoj žákovské kompetence ke spolupráci a to průřezově ve všech ročnících na prvním stupni základní školy. Práce je rozdělena do ...
  • Sociálně emocionální klima školní třídy 

   Defence status: DEFENDED
   Kolůchová, Regina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019)
   Date of defense: 5. 9. 2019
   The diploma thesis deals with the issue of social-emotional climate in the elementary school class whose pupil is a child with special educational needs. The theoretical part focuses on the development of relationships ...
  • Specifika párového vyučování na 1.stupni ZŠ 

   Defence status: DEFENDED
   Kapcová, Barbora (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 7. 9. 2016
   Diplomová práce vymezuje, jak probíhá párová výuka ve vztahu k individualizaci žáků a jaké jsou výhody párové výuky pro začínající učitele. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část popisuje ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV