• Etiketizace a schématická typizace v mateřské škole 

   Divišová, Simona (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 19. 6. 2012
   Bakalářská práce s názvem "Etiketizace a schématická typizace v mateřské škole" se věnuje zmapování těchto fenoménů v prostředí mateřské školy v Rudníku. V teoretické části práce jsou postupně představována jednotlivá ...
  • Faktory vysvětlující spotřební chování: výzkum spotřebitelů biopotravin na vzorku obyvatel hl. m. Prahy a okresu Znojmo 

   Zvěřinová, Iva (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 7. 2. 2011
   Produkce, zpracování, doprava a spotřeba potravin tvoří značnou část environmentální zátěže. Ekologické zemědělství a s ním spojená produkce biopotravin představuje podle mnohých odborníků, politiků a části veřejnosti ...
  • Flexibilizace práce 

   Matula, Radek (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 15. 9. 2008
   Práce se zabývá problamatikou flexibilizace práce, jejími různými podobami a hlavními dopady na povahu pracovních trhů. Na teoretické úrovni se zde zabývám technologickými a institucionálními proměnami, jež umožnily rozšíření ...
  • Historický proces individualizace a narcismus jako jeho soudobý projev 

   Bartoš, František (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 27. 5. 2008
   Vztahy jedince k ostatním lidem, jeho cíle, zájmy a identita tvoří užitečný definiční rámec, prostřednictvím kterého lze snadněji porozumět charakteru každé společnosti. Tyto jevy, stejně jako všechny produkty společenského ...
  • Historický proces individualizace a narcismus jako jeho soudobý projev 

   Bartoš, František (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 27. 5. 2008
   Tato diplomová práce si klade především dva základní cíle: (a) zjistit ruptury v historicko-společenském vývoji, které umožnily vznik a rozvoj individualismu a současně popsat podobu tohoto jevu v daných obdobích (započatých ...
  • Hodnotové a normativní aspekty v analýze drobné hospodářské kriminality 

   Bakalová, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 5. 6. 2012
   Diplomová práce se zabývá drobnou hospodářskou kriminalitou, tedy nečestnými praktikami, které jsou páchány v každodenním životě jedinci, kteří se považují za "slušné občany". Cílem práce je teoreticky vymezit jev drobné ...
  • Identifikace respondenta jako člena gangu v ISRD-2: Česká repulika v evropském kontextu 

   Moravcová, Eva (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 5. 6. 2012
   Tato práce se zaměřuje na problematiku identifikace respondenta jako člena gangu z hlediska procesu operacionalizace, respektive výběru správných indikátorů, v mezinárodním výzkumu International Self-Report Delinquency ...
  • Informační a komunikační technologie v životním stylu české společnosti 

   Kolesárová, Karolína (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 11. 2. 2015
   Disertační práce se zabývá pozicí informačních a komunikačních technologií v životním stylu české společnosti a změnami, které jsou s těmito technologiemi spojeny. Nejprve práce usiluje o teoretické ukotvení v koncepcích ...
  • Informovanost studentů Filozofické fakulty Univerzity Karlovy o situaci na trhu práce 

   Nováková, Linda (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 15. 9. 2009
   V této práci se zabývám tématem trhu práce, přesněji řečeno vztahem studentů jakožto potenciálních adeptů k trhu práce se zaměřením na jejich dosavadní nabyté informace, přehledem o trhu práce jako takovém a to především ...
  • Integrace českých emigrantů do německé společnosti. Kvalitativní sociologický výzkum 

   Felcmanová, Kristýna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 31. 1. 2007
   Mezinárodní migrace nabyla v poslední době takového rozsahu, že někteří autoři hovoří o současné době dokonce jako o "éře migrace"1 Vzhledem ke globálním podmínkám (volnosti pohybu pracovních sil) a demografické situaci ...
  • Integrace českých emigrantů do německé společnosti. Kvalitativní výzkum 

   Felcmanová, Kristýna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 25. 2. 2008
   Mezinárodní migrace nabyla v poslední době takového rozsahu, že někteří autoři hovoří o současné době dokonce jako o "éře migrace"1 Vzhledem ke globálním podmínkám (volnosti pohybu pracovních sil) a demografické situaci ...
  • K otázce diversity hodnotových orientací aktérů 

   Shejbal, Antonín (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 17. 9. 2012
   Tato diplomová práce se zabývá tématem hodnot a hodnotových orientací ve společnosti. První část práce slouží jako uvedení do problematiky hodnot v sociologické perspektivě, a také do problematiky empirického měření hodnot. ...
  • Kognitivní přístupy v metodologii výzkumných šetření: metoda okamžité validizace 

   Vinopal, Jiří (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 18. 9. 2007
   Disertační práce shrnuje výsledky autorova několikaletého studia kognitivních přístupů v metodologii průzkumů, a to jak v rovině teoretické, tak praktické. Na jedné straně systematicky zpracovává celou oblast kognitivních ...
  • Kognitivní přístupy v metodologii výzkumných šetření: metoda okamžité validizace 

   Vinopal, Jiří (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 25. 1. 2008
   Disertační práce shrnuje výsledky autorova několikaletého studia kognitivních přístupů v metodologii průzkumů, a to jak v rovině teoretické, tak praktické. Na jedné straně systematicky zpracovává celou oblast kognitivních ...
  • Komunální politika malých obcí a její neformální aspekty 

   Bernard, Josef (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 8. 1. 2016
   Filozofická fakulta Univerzity Karlovy nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1 IČ: 00216208 DIČ: CZ00216208 Tel.: (+420)221 619 111 http://www.ff.cuni.cz Jedná se o rigorózní práci, která je uznanou diplomovou či disertační ...
  • Komunální politika malých obcí a její neformální aspekty 

   Bernard, Josef (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 25. 6. 2012
   Mgr. Josef Bernard Dizertační práce Komunální politika malých obcí a její neformální aspekty Abstrakt Tématem této práce je analýza politických procesů v samosprávě malých obcí v České republice. Přitom se soustředím zejména ...
  • Koučování jako způsob řešení týmových problémů 

   Nováková, Linda (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 5. 6. 2012
   Hlavním cílem práce je podrobněji prozkoumat problematiku spolupráce v týmu a zhodnotit efektivitu týmového koučování, coby nástroje k předcházení či následnému řešení problémů v týmu. Formálně je text práce členěn na dvě ...
  • Kriminalita páchaná na dětech a mládeži 

   Hladká, Michaela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 27. 5. 2008
   Tématem diserta ní práce je kriminalita páchaná na d tech a na mládeži, což je problém z mnoha d vod zvlášt podstatný. P edevším je t eba zd raznit, že dít je s ohledem na sníženou schopnost obrany nezraniteln jší ob tí, ...
  • Metodologické problémy self-reportových studií: Techniky znáhodněné odpovědi a crosswise model ve studiu kriminality a delikvence 

   Röschová, Michaela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 28. 5. 2014
   Diplomová práce se věnuje technikám znáhodněné odpovědi a jejich využití v self- reportových studiích kriminality a delikvence. Ačkoli techniky znáhodněné odpovědi reagují na problémy měření, které se vyskytují také při ...
  • Migrace Čechů do Velké Britanie po vstupu České republiky do EU 

   Musil, Jakub (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 24. 11. 2008
   V poslední době patří mezinárodní migrace mezi aktuální témata, tak jak snad nikdy předtím. Většina provedených výzkumů a studií v této oblasti se zaměřuje na studium, analýzu a popis migrace do České republiky. V tomto ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: dspace (at) is.cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV