• Komunikační přístup k vyučování druhého jazyka v současných učebnicích češtiny pro cizince 

   Valková, Jarmila (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 13. 3. 2014
   Komunikační přístup k vyučování druhého jazyka v současných učebnicích češtiny pro cizince Jarmila Valková Abstrakt Obecná část práce nastiňuje pozadí, současné chápání a hlavní principy komunikačního přístupu k vyučování ...
  • Komunikační přístup ke zdvořilosti a jeho aplikace na reklamní texty 

   Zítková, Daniela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 13. 12. 2007
  • Komunikační strategie v Skácelově korespondenci s Jiřím Friedem 

   Kačerová, Hana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 21. 9. 2009
   Diplomová práce Komunikačnf strategie v Skácelově korespondenci 5 J. Friedem analyzuje vzájemnou korespondenci Jana Skácela a Jiřího Frieda z let 1982 až 1989 z hlediska užitých komunikačních strategií, s důrazem na strategie ...
  • Kritická analýza jazykových ideologií v českém veřejném diskurzu 

   Dufek, Ondřej (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 13. 6. 2018
   Disertační práce se zabývá jazykovými ideologiemi v českém veřejném diskurzu. Po úvodní kapitole představující téma, motivaci a rozvržení práce se v druhé kapitole věnuje důkladnému rozboru výzkumné oblasti jazykových ...
  • Kulturní reálie a stereotypy ve vyučování cizímu jazyku 

   Kejvalová, Barbora (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 17. 9. 2012
   Tato diplomová práce je věnována kulturním reáliím a jejich roli ve výuce cizím jazykům. Mapuje historii výuky reálií i současné trendy v této problematice. Na vzorku učebnic češtiny pro cizince zkoumá, v jakém rozsahu a ...
  • Lingvistická pragmatika ve výuce češtiny jako cizího jazyka 

   Mašín, Jaroslav (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 18. 2. 2015
   Tato práce náleží svým zaměřením do oblasti studia osvojování češtiny jako cizího jazyka a zabývá se osvojováním pragmatické kompetence nerodilými mluvčími. Vzhledem k tomu, že se jedná o širokou oblast, koncentruje se ...
  • Mediální výchova v současných učebnicích českého jazyka 

   Dufek, Ondřej (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 8. 2. 2011
   Bakalářská práce Mediální výchova v současných učebnicích českého jazyka se zabývá možnostmi začlenění mediální výchovy do výuky českého jazyka s využitím aktuálních učebních materiálů. V první části definuje základní pojmy ...
  • Metodika jazykové výuky bilingvních dětí (případová studie) 

   Herbsová, Adéla (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 11. 9. 2017
   This diploma theses introduces case studies of bilingual children attending Czech School Without Borders, London (CSWBL) that focuses on their education in this supplementary school. The theoretical part determines the ...
  • Média a edukace (na materiálu vybraných domácích a zahraničních výzkumů mediálních edukačních obsahů) 

   Landová, Marína (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2012)
   Date of defense: 8. 6. 2012
   Disertace se soustřeďuje na problematiku výzkumů mediálních edukačních obsahů, a to zejména s využitím výzkumných poznatků z období let 2003 - 2011. Práce se nejprve zabývá vybranými teoreticko-metodologickými otázkami ...
  • Mlčeti stříbro, mluviti zlato. Rozvíjení mluvních dovedností v současných učebnicích češtiny pro cizince 

   Kukrechtová, Barbora (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 12. 9. 2016
   Tato práce se věnuje možnostem rozvoje mluvních dovedností ve výuce češtiny pro cizince na úrovni B1. V teoretické části jsou nejprve představeny historické i současné přístupy k jazykové výuce s ohledem na dovednost ...
  • Mluvený projev mládeže (na příkladu členů turistického oddílu) 

   Řehořová, Karolína (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 24. 6. 2013
   Bakalářská práce se zabývá rozhovorem mládeže z interakčního hlediska. Je založena na analýze původních nahrávek dívčí a chlapecké skupiny stejného věku z oddílu mládeže. Zkoumá za prvé rozhovor, který je koncipován jako ...
  • Možnosti chybové anotace češtiny nerodilých mluvčích 

   Svák, Jiří (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 9. 9. 2013
   Bakalářská práce "Možnosti chybové anotace češtiny nerodilých mluvčích" srovnává anotační systémy vybraných žákovských korpusů z pohledu chybové anotace. Pro srovnání byly zvoleny dva žákovské korpusy - český CZESL a německý ...
  • Normy internetové komunikace 

   Boháčková, Milada (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 26. 5. 2008
   The author describes the interrelation of two linguistic concepts, the norm and politeness. An area of certain procedures applied in the course of communication is defined as their common feature. These strategies are ...
  • Obrazová složka učebnic češtiny pro cizince - analýza a evaluace 

   Hladíková, Helena (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 23. 6. 2014
   Diplomová práce se věnuje obrazové složce učebnic češtiny pro cizince. Ve vybraných pěti učebnicích je zkoumán výskyt jednotlivých typů vizuálních prostředků, jejich funkce v rámci učebnice a také frekvence výskytu těchto ...
  • Osobní webové stránky mladých lidí 

   Velíšková, Alena (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 22. 5. 2006
   Osobní webová stránka je jedním z nových typů textu, zrozených v prostředí počítačové komunikace. Od ostatních typů počítačově zprostředkovaných komunikátů (e-mailu, chatu, blogu) se odlišuje vyšší stálostí, trvalostí, ...
  • Písemné práce žáků 2. st. základní školy 

   Krištůfková, Dominika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 25. 6. 2012
  • Podmínky výuky češtiny jako cizího jazyka v Česku a komunikační kompetence vietnamských dětí v češtině 

   Beranová, Petra (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 22. 5. 2006
   Následující práce je sondou do světa cizincfi žijících na území České republiky, a to především z hlediska jej ich potýkání se s češtinou jako jazykem hostitelské země. Ukazujeme také postoj České republiky a jejích institucí ...
  • Politická komunikace a marketing - volby 2010 

   Krajíčková, Zuzana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 19. 9. 2011
   Tato práce se zabývá politickou reklamou a prostředky, které používá, v předvolební kampani do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky (PS PČR) v roce 2010 se zaměřením na pět politických stran, jež získaly ve volbách ...
  • Politická reklama v České republice 

   Jeřichová, Tereza (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 15. 6. 2015
   Tato bakalářská práce se zabývá politickou reklamou v České republice. Jejím cílem je rozebrat a na sebraném materiálu popsat jazykové persvazivní prostředky, které jsou v reklamních kampaních politických stran využívány. ...
  • Práce s textem (umění číst) ve vybraných učebnicích českého jazyka 

   Herberková, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 25. 9. 2006
   V naší práci se budeme zabývat otázkou, jak učebnice češtiny pro základní a střední školy přispívají k rozvíjení čtenářské gramotnosti našich žáků. Nejprve se zaměříme na vlastní pojem čtenářské gramotnosti, jak ho nahlíží ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: dspace (at) is.cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV