• Čeština španělských mluvčích (případová studie) 

   Petrželová, Ivana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 20. 6. 2011
   Bakalářská práce Čeština španělských mluvčích je rozdělena na dvě části. První z nich je teoretická, zaměřená především na problematiku jazykového transferu. Druhá část se zabývá analýzou chyb dvou konkrétních textů ...
  • Čeština v L-balíčku 

   Luhanová, Eliška (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 23. 6. 2014
   Abstrakt(( Tato diplomová práce se zabývá analýzou jazykové složky v didaktickém materiálu nazvaném L-balíček, který je určený specifické skupině studentů češtiny jako druhého jazyka na úrovni A2 podle Společného evropského ...
  • Čtenářská gramotnost romských žáků 

   Šormová, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 7. 5. 2015
   Čtenářská gramotnost romských žáků Dizertační práce - Kateřina Šormová Abstrakt Tato práce je příspěvkem k problematice čtenářské gramotnosti romských žáků. Význam gramotnosti pro dnešního jedince je zcela klíčový; výsledky ...
  • Děti a reklama 

   Vlková, Michaela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 3. 2. 2014
   This thesis deals with the way of use of children and children elements in commercials, promoting products for children, services that children can use and the products used to care for them. For this purpose, the advertising ...
  • Efekty výuky češtiny jako cizího jazyka 

   Neubergová, Daniela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 12. 9. 2016
   Diplomová práce nese název "Efekty výuky češtiny jako cizího jazyka" a předkládá teoretický úvod do problematiky ve své první části, na niž navazují empirické výzkumy produktivních dovedností studenta češtiny jako cizího ...
  • Evaluace chybové anotace v žákovském korpusu češtiny 

   Štindlová, Barbora (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 30. 6. 2011
   Název práce: Evaluace chybové anotace v žákovském korpusu češtiny Autor: Barbora Štindlová Ústav: Ústav českého jazyka a teorie komunikace, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova Vedoucí disertační práce: prof. PhDr. Karel ...
  • Ideologická perspektiva na stránkách ženských exkluzivních časopisů 

   Kadlecová, Kateřina (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2010)
   Date of defense: 22. 9. 2010
   Ve své disertační práci se zabývám tím, jak se právě v českých exkluzivních ženských časopisech pracuje s ideologií v jazyce a jakými postupy a metodami lze ideologii zkoumat. Za samozřejmost považuji to, že je nutné ji ...
  • Integrace Vietnamců v České republice 

   Kučera, Petr (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 15. 9. 2014
   KUČERA, Petr. Integrace Vietnamců v České republice. Praha, 2014. Diplomová práce. Univerzita Karlova v Praze, Fakulta filozofická, Ústav českého jazyka a teorie komunikace. Text se zabývá integrací Vietnamců v České ...
  • Ironie v českém jazykovém prostředí a její vnímání 

   Rýparová, Dominika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 6. 5. 2016
   Ironie v českém jazykovém prostředí a její vnímání Mgr. Dominika Rýparová Abstrakt Tato práce zasazuje jazykovou ironii do širšího kontextu mezilidské komunikace a přiklání se k tendenci chápat ironii jako komunikační ...
  • Ironie v češtině a její vnímání 

   Pospíšilová, Dominika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 21. 9. 2009
   Tématem této práce je vnímání diskurzní ironie v češtině, tedy to, jak působí na dospělé a dospívající, co za ironii vůbec považují a jaké jsou rozdíly mezi ironií v češtině a v angličtině. Inspirací mého výzkumu se stala ...
  • Islám v médiích (mediální reprezentace sporu o karikatury islámského proroka Mohameda v Mladé frontě DNES) 

   Sedláčková, Lucie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 21. 9. 2009
   Práce vychází z teoretických a metodologických základu kritické analýzy diskurzu. Na základe vybraných mediálních textu dokazuje, že reprezentace událostí v médiích je podávána z urcité perspektivy. Nevyváženost a predpojatost ...
  • Jazyk dívek a girls podle českých dívčích časopisů 

   Kadlecová, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 29. 1. 2007
   This study deals with language and ideology in girls' magazines BravoGIRL!, COSMOgirl!, Dívka (Girl) and Top dívky (Top Girls). It describes the position ofthese three monthlies and one semi-monthly on the Czech media ...
  • Jazyk hip hopu 

   Malá, Michaela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 21. 9. 2009
   Tato práce se zaměřuje na jazyk hip hopu v rámci jazyka a mluvy mládeže a v rámci subkultur, které se k mládeži vztahují. V úvodní kapitole je vysvětlen pojem adolescence a podána charakteristika somatických a mentálních ...
  • Jazyk hudebního magazínu SPARK 

   Bodlák, Ondřej (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 31. 1. 2011
   Tato práce se zabývá analýzou diskurzu hudebního magazínu Spark, který referuje o metalové hudbě. Hlavním hlediskem je způsob, jakým je determinováno frazeologické a obecně metaforické vyjadřování užívané v časopise ...
  • Jazyk lektorů ve vybraných volnočasových aktivitách 

   Štěpánková, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 10. 2. 2014
   The topic of this bachelor thesis is the language of sport leisure-time activities lecturers. It is aimed to pupils at the first grade (thereinafter ZŠ) and lecturers of kickbox and dance lessons. The first part of the ...
  • Jazyk mladých lidí v nových médiích 

   Mihaliova, Tatiana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 11. 9. 2012
   Tato diplomová práce se zabývá elektronickou podobou jazyka mladých lidí v sociálních sítích. Na základě více než tříletého pozorování dění v sociálních sítích jsou v práci zkoumány a analyzovány typické a specifické rysy ...
  • Jazyková analýza časopisu Dirtbiker 

   Žáková, Denisa (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 1. 2. 2010
   Práce pojednává o jazyce časopisu Dirtbiker. Představuje a popisuje nejdříve časopis jako mediální produkt a jako součást české mediální scény, poté se věnuje obsahu časopisu a analyzuje typické žánry (zvláště reportáž). ...
  • K interferenci češtiny, ruštiny a angličtiny v jazykové výuce 

   Dvořáková, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 19. 9. 2011
   Diplomová práce se zabývá osvojováním češtiny jako cizího jazyka u ruských a anglických studentů češtiny. Představuje hlavní současné přístupy k osvojování gramatiky (generativní a kognitivní přístup) a srovnává je s ...
  • Klíčové kompetence očima češtináře 

   Kumžáková, Karolína (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 10. 9. 2018
   Diplomová práce hledá odpovědi na otázky, jak učitelé češtiny v Praze chápou klíčové kompetence vymezené v základních programových dokumentech (zejména v rámcových vzdělávacích programech), jakou mají představu o jejich ...
  • Komunikace v jazykové třídě 

   Koulová, Ilona (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 24. 5. 2010
   Diplomova prace se zabyva rozborem komunikace ve tfide, kde je cestina vyucovana jako cizi jazyk. V uvodni, teoreticke casti jsou vymezena specifika pedagogicke komunikace a nasledne objasnena tez ve spojitosti s komunikaci ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV