Věda a zahraničí

Mazanek, Pavel
Poslední změna: 13.11. 2017

Habilitace 2017 - 2020

Údaje o habilitačním řízení jsou zveřejňovány podle § 75 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách).

 

Jméno

Pracoviště
Podrobnosti

Obor

Název práce

Název přednášky

Zahájení

Vědecká rada

LF UK

Jmenován docentem
MUDr. Ilja Tachecí, Ph.D.
II. interní gastroenterologická klinika LF a FN Hradec Králové
Podrobnosti habilitace
Vnitřní nemoci
Význam experimentální elektrogastrografie v preklinických studiích

Habilitační práce
 
14.9.2017    

MUDr. Tomáš Soukup, Ph.D.

II. interní gastroenterologická klinika LF a FN Hradec Králové
Podrobnosti habilitace

Vnitřní nemoci

Farmakogenetika methotrexatu v léčbě revmatoidní artritidy se zaměřením na jednonukleotidové polymorfismy genu pro metylentetrahydrofolát reduktasu
Systémová sklerodermie - od počátku nemoci k fibróze

Habilitační práce

11.5.2017    

MUDr. Ondřej Urban, Ph.D.

Vítkovická nemocnice Ostrava,
Lékařská fakulta Univerzita Ostrava
Podrobnosti habilitace

Vnitřní nemoci

Postavení endoskopických metod v léčbě časných kolorektálních neoplázií

Současné možnosti diagnostiky žlučových cest

Habilitační práce

27.4.2017    

MUDr. Ivana Kacerovská

Musilová, Ph.D.
Porodnická a gynekologická klinika LF a FN Hradec Králové
Podrobnosti habilitace

Gynekologie a porodnictví
Detekce mikrobiálních a zánětlivých intraamniálních komplikací u těhotných s předčasným odtokem plodové vody

Habilitační práce

27.4.2017

 
   

MUDr. Darina Kohoutová, Ph.D.
II. interní gastroenterologická klinika LF a FN Hradec Králové

Podrobnosti habilitace

Vnitřní nemoci

Změny mitózy a apoptózy u kolorektálních neoplázií

Endoskopická terapie Barrettova jícnu
Habilitační práce

16.3.2017 6.6.2017 1.9.2017

MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D. Plicní klinika LF a  FN HK

Podrobností habilitace

Vnitřní nemoci

Vliv fyzické zátěže na agregaci trombocytů u chronické obstrukční plicní nemoci

Inhalační léčba - adherence v reálné praxi
Habilitační práce

16.3.2017 3.10.2017  

MUDr. Filip Čečka, Ph.D.

Chirurgická klinika LF a FN Hradec Králové, Katedra chirurgie

Podrobnosti habilitace

Chirurgie

Historie, současnost a moderní trendy chirurgické léčby nádorů pankreatu

Využití drénů v břišní chirurgii
Habilitační práce

10.11.2016 6.6.2017 1.9.2017

MUDr. Radim Brát, Ph.D.

FN Ostrava, Kardiochirurgické centrum

Podrobnosti habilitace

Kardiochirurgie

Použití kombinace chirurgických a endovaskulárních technik v léčbě rozsáhlých onemocnění hrudní aorty

Chirurgická léčba získaných vad mitrální chlopně
Habilitační práce

10.11.2016 4.4.2017 1.7.2017

Ing. Miloš Hroch, Ph.D.

LF v Hradci Králové, Ústav lékařské biochemie

Podrobnosti habilitace
 

Lékařská chemie a biochemie

Vývoj nových bioanalytických metod pro terapeutické          monitorování a výzkum léčiv

Hmotnostní spektrometrie ve službách medicíny
  30.5.2016 7.2.2017 1.4.2017